Vragen van het lid Boswijk (CDA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het voornemen tot overeenkomst voor stikstofsaldering ‘Valkenhorst’ waar het Rijksvastgoedbedrijf van plan is om de stalvergunning van drie agrarische bedrijven te gebruiken voor het compenseren van de stikstofdepositie die nodig is voor de bouw van 800 woningen en een gezondheidscentrum.

1. Is de minister bekend met het biedboek Valkenhorst?

2. Klopt het dat het Rijksvastgoedbedrijf de ontwikkelrechten van 800 woningen en een gezondheidscentrum aanbiedt in ruil voor de stikstofruimte van drie veehouderijen?

3. Welke waarde vertegenwoordigt dit ontwikkelrecht volgens de minister per bedrijf en per kg stikstof (zie toelichting)?

4. Deelt de minister de zorgen van het CDA dat de stikstofruimte van agrarische bedrijven, vooral in de Randstad, bij dit soort bedragen tot op grote afstand van stedelijke ontwikkeling wordt weggekocht? Werkt deze ontwikkeling leegstand op het platteland niet in de hand met alle risico’s van dien voor leefbaarheid (waaronder ondermijning)?

5. Bij de transitie naar grondgebonden / kringlooplandbouw is juist meer landbouwgrond onder het bedrijf nodig. Werkt deze ontwikkeling door prijsopdrijving deze transitie niet tegen? Zo ja, wat is de minister van plan hier tegen te ondernemen? Zo nee, waarom ziet u dit anders?

Toelichting:

Op basis van eigen berekening schatten we in dat het ontwikkelrecht een waarde van circa € 60 miljoen vertegenwoordigd. Bij een gemiddelde verkoopprijs van € 385.000,- en een rendement van 18% kan – zonder rekening te houden met het gezondheidscentrum - met de  800 woningen een winst van ongeveer € 55 miljoen worden behaald. Als we uitgaan van 3000 kg stikstofruimte per bedrijf en een ontwikkelwaarde van € 60 miljoen komen we op een waarde van € 20 miljoen per bedrijf voor de stikstof bovenop de grondwaard, dat is ruim € 6.500,- per kg stikstof.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.