Vragen van het lid Boswijk (CDA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Brief van provincie naar minister: hoe moet het verder met de ontwikkeling van het Wierdense Veld?’ 

1.       Bent u bekend met het artikel ‘Brief van provincie naar minister (1)?

2.   Kent u deze brief van de provincie? Zo ja, wat is uw reactie en bent u bereid een afschrift van uw reactie met de Kamer te delen? 

3.      Deelt u de mening dat herstel van het hoogveen in het Wierdense Veld op gespannen voet staat met de drinkwaterwinning en de agrarische activiteiten in dit gebied?

4.      Wat is uit het onderzoek van de provincie gekomen waardoor nu wel geconcludeerd kan worden dat het herstel van het hoogveen mogelijk is naast de andere gebruiksdoelen van het Wierdense Veld?

5.       Klopt het dat de kosten voor herstel van het hoogveen worden geraamd op € 19,5 miljoen en dat daarbovenop € 20 miljoen voor natuurgerichte werkzaamheden?

6.      Voor wie zijn de kosten van € 39,5 miljoen voor het proces? Kunt u uiteenzetten waar die € 39,5 miljoen aan besteed gaat worden?

7.      Staan de geraamde kosten in verhouding tot de te behalen natuurdoelen? In hoeverre zijn de benodigde investeringen doelmatig?

8.       Wat is het maatschappelijk draagvlak om in totaal € 39,5 miljoen te besteden aan een natuurgebied van 420 hectare?

9.       Welke aanpassingen in het landgebruik of bedrijfsverplaatsingen zijn mogelijk voor agrariërs die door de maatregelen om het hoogveen te behouden in de problemen komen?

10.  Hoeveel agrariërs zouden naar verwachting in de problemen kunnen komen door de maatregelen om het hoogveen te behouden?

11.   Waar kunnen bedrijven naar toe verplaatst worden?

12.   Hoe zijn de agrariërs betrokken geweest bij het opstellen van het pakket met maatregelen? En hoe is het draagvlak voor het pakket onder hen?

13.   Klopt het dat de drinkwaterwinning met name in naar verwachting steeds frequenter voorkomende droge, warme zomers op gespannen voet staat het met het doel om verdroging van het Wierdense Veld tegen te gaan?

14.   Hoe realistisch is de inschatting dat de provincie denkt dat de drinkwaterproductie op niveau te kunnen houden zoals bepaald in de vergunning gezien de droge warme zomers die we afgelopen twee jaar hadden? Waar is die inschatting op gebaseerd? Wat houdt deze vergunning in, in relatie tot die droge warme zomers?

15.   Welke mogelijkheden zouden er kunnen zijn om de drinkwaterwinning te verplaatsen en wat en hoe lang zou hiervoor nodig zijn? Welke kosten zullen gemoeid zijn met een eventuele verplaatsing van de drinkwatervoorziening?

16. Kunt u de integrale inhoud van het gesprek met Eurocommissaris Sinkevicius publiceren?

17. Bent u bereid tot onafhankelijke contra-expertise naar de haalbaarheid van de instandhoudingsdoelstellingen bij continuering van de maximale drinkwaterwinning ter plekke als dwingende reden van groot openbaar belang?

18. Klopt het dat reeds voor de aanwijzing van Wierdense Veld (WV) tot Natura 2000-gebied Nederland voldeed aan de bescherming van de desbetreffende habitattypen van Communautair belang in andere N2000-gebieden zoals het Bargerveen? 

19. Zo ja, moeten we dan niet concluderen dat gezien de grote onzekerheid over de haalbaarheid van de instandhoudingsdoelstellingen in WV, de aanwijzing van WV op grond van deze habitattypen een wetenschappelijke fout was die onvoldoende rekening hield met de drinkwaterwinning als dwingende reden van groot openbaar belang in zin van de habitatrichtlijn?

20. Klopt het dat bij deze maatregelen nog geen rekening gehouden is met de mogelijke stikstof aanpak? Zo ja, begrijpt u dat dit voor onzekerheid zorgt bij de agrariërs in de omgeving en is het niet verstandiger om het geheel direct te realiseren? 

21. Indien deze natuurontwikkeling noodzakelijk is en onvermijdelijk is, is de Minister met ons van mening dat het betrekken van agrariërs bij de ontwikkeling en het beheer van dit gebied kan bijdragen aan het verdienvermogen en het perspectief van deze agrariërs? Zo ja, is de minister bereid om hiervoor een voorstel uit te werken? Zo nee, waarom niet?

(1)    https://www.rtvoost.nl/nieuws/1544920/Brief-van-provincie-naar-minister-hoe-moet-het-verder-met-de-ontwikkeling-van-het-Wierdense-Veld

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.