Actieplan mbo en MKB

(Download het actieplan hier).

1. Technisch onderwijs heeft prioriteit en wordt gestimuleerd.

De komende jaren hebben we duizenden extra vakmensen nodig. Wij vinden het belangrijk om instellingen, ouders en aspirant-studenten te stimuleren om voor opleidingen te kiezen waar vraag naar is op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in de techniek- zorg- en veiligheidssector.

2. Er komt een stageoffensief voor mbo’ers.

Het vakmanschap en de technische vaardigheden die jongeren leren op het vmbo en mbo zijn onmisbaar in deze tijd. Het grote tekort aan stageplaatsen, momenteel zo’n 20.000 plekken, vraagt om gerichte samenwerking van het onderwijs, brancheorganisaties en het MKB. Alles moet in het werk gesteld worden om het aantal duale- of bbl-werkplekken zo snel als mogelijk weer op peil te brengen, daarom is een stageoffensief nodig. Het is goed dat de subsidie praktijkleren generiek wordt tijdelijk opgehoogd naar € 2700.

3. Docenten uit de praktijk gaan in het vakonderwijs aan de slag.

We willen het aantal hybride docenten verhogen omdat zij kunnen helpen het lerarentekort op het mbo te verminderen. We gaan samen met bedrijfsleven, mbo-instellingen en hybride docenten op zoek naar oplossingen voor de huidige knelpunten op het gebied van het flexibiliseren van zij-instroomopleidingen, functie-eisen en betere samenwerking tussen bedrijfsleven en scholen en kijken ook of we vaker praktijkbegeleiders op school kunnen inzetten.

4. Meer routes naar vakmanschap.

De doorstroming vanuit het mbo naar succesvolle associate degreeprogramma’s op hbo-niveau willen we verruimen. Ook willen wij een beroepsgerichte variant van de havo, gericht op sectoren met voorzienbare tekorten als de zorg, onderwijs en techniek. Er komen meer mogelijkheden voor mbo’ers voor leven lang leren. Zo introduceren we een persoonlijke leerrekeningen met een tegoed van 4000 euro bij het behalen van een mbo-diploma. 

5. Voldoende onderwijsaanbod passend bij de behoefte in de regio.

Komende jaren krijgt het mbo te maken met krimp. Wij vinden het belangrijk dat in elke regio voldoende onderwijsaanbod blijft dat passend is bij de behoefte in de regio. Hierbij moet het opleidingsaanbod goed aansluiten bij de vraag van het lokale bedrijfsleven. TechnoHUB’s zijn een goed voorbeeld van hoe onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar kunnen samenwerken.

6. TechnoHUB’s versterken de samenwerking tussen MKB en onderwijs.

Samenwerking tussen MKB en onderwijs levert met de TechnoHUB een kansrijk voorbeeld op in Utrecht-west. Ook elders in het land ontstaan dergelijke initiatieven. Hier maken basisschoolleerlingen, middelbare scholieren, mbo- en hbo-studenten kennis met de nieuwste technieken. Het versterkt ook de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

7. Meer Made in Europe: productie- en maakindustrie in Europa versterken.

Wij ontwikkelen in Europees verband een Made in Europe-strategie om de levering van vitale producten en diensten in de maakindustrie, zorg, agrifood en (defensie) technologie veilig te stellen. Waar nodig halen we de productie en maakindustrie terug om onze strategische autonomie te vergroten en de afhankelijkheid van derde landen te beperken.

8. Met de new deal helpen we het MKB door de coronacrisis.

Er zijn grote uitdagingen voor de woningbouw, infrastructuur, verduurzaming en digitalisering. We komen met een omvangrijk herstel- en innovatiepakket (New Deal) om ondernemers te laten doorstarten, om de economie te repareren en te investeren in de toekomst. Hiervoor is ook samenwerking nodig tussen kennisinstellingen en ondernemers om te innoveren.

9. Er is meer oog voor het lokale MKB bij aanbestedingen.

Wij willen een versoepeling van Europese aanbestedingsregels, zodat investeringen met belastinggeld bij voorkeur ten goede komen aan bedrijven in Nederland of Europa. Wij vergroten de kennis van inkopers bij de overheid om bij aanbestedingen meer oog te hebben voor de belangen en de kansen van het MKB.

10. Samenwerking, kennis en innovatie wordt met regiodeals versterkt.

Met de inzet van de regiodeals gaan wij bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen stimuleren om de economische ontwikkeling aan te jagen. Alleen met de ambitie koploper te blijven in de moderne technologie kunnen we onze sterke positie op de wereldmarkt behouden en de concurrentie met opkomende economieën aan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.