29 maart 2017

Provinciale steun voor verwijdering asbest daken

Asbestdaken, die in contact met de buitenlucht staan, zijn vanaf 1 januari 2024 verboden. Dat geldt voor particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen. De eigenaren van deze gebouwen zijn zelf verantwoordelijk voor verwijdering daarvan. Hoewel de provincie geen formele verantwoordelijkheid heeft voor verwijdering van de asbestdaken wil zij wel faciliteren. De provincie stelt financiële middelen beschikbaar om het hele proces van verwijdering te versnellen. Aan de gemeenten wordt ook een bijdrage gevraagd.

Nu actie
CDA-Statenlid Henk Reinders noemde het een enorme uitdaging en hij was blij met de motie die provinciale Staten van Drenthe vorig jaar hebben aangenomen Er ligt nu een rapport en een plan waarin is aangegeven dat in Drenthe 6 miljoen vierkante meters asbest dak verwijderd moet worden. “Er moet nog heel wat gebeuren om alle bezitters van asbestdaken duidelijk te maken dat het nu tijd is om in actie te komen”, zegt Henk Reinders. “Dit betekend dat er tot 2024 850.000 m2 per jaar gesaneerd moet worden waarbij aangegeven wordt dat de capaciteit van asbestverwerkers ook nog ver onder de maat ligt.” Hij stelde gedeputeerde Stelpstra de vraag in welk tempo tot nu toe asbestdaken zijn gesaneerd.

Last voor eigenaren
Reinders was ingenomen met de subsidieregeling die al vanaf 2013 toegepast wordt. De provincie wil een bedrag van 3,5 miljoen euro voor deze regeling beschikbaar stellen en ook gemeenten is gevraagd hiervoor geld beschikbaar te stellen. De totale kosten worden geraamd op een bedrag tussen 50 en 70 miljoen euro. Reinders: ”We begrijpen dat het verschil tussen de kosten van verwijdering en de subsidie 5 tot 6 euro per vierkante meter is. Dat maakt dat de eigenaren van asbestdaken in Drenthe met een last van 30 tot 35 miljoen euro te maken krijgen. Dat dit problemen zal veroorzaken mag duidelijk zijn.” Reinders sprak van een fors probleem en vroeg de gedeputeerde of het resultaat van de afgelopen jaren, ruim 200.000 vierkante meter sanering, wel hoop geeft voor de forse ambitie van 850.000 vierkante meters per jaar. Gedeputeerde Stelpstra bleef optimistisch om die doelstelling te halen. Reinders had ook na beantwoording van de gedeputeerde nog grote zorgen. “Het probleem is zo groot dat hier wellicht een soort Deltaplan voor nodig is.”

Meer geld beschikbaar
Voor een volgende fase voorziet Reinders mogelijk problemen voor financiering en hij vroeg de gedeputeerde daar meer geld voor beschikbaar te stellen. Elke gemeente moet nu op kaarten inzichtelijk maken waar de asbestdaken zich bevinden en hij stelde voor om per gemeente daarvoor nog eens 15.000 euro beschikbaar te stellen. Hij noemde ook de economische kansen die dit plan met zich mee brengen en de mogelijkheden om nu zonnepanelen te plaatsen. Hij gaf de gedeputeerde ook enkele suggesties mee. “Schrijf, zodra bekend is wie de eigenaren zijn van de asbestdaken, deze aan zodat ze weten dat het bij de overheid bekend is dat ze een probleem hebben op te lossen. Ook lijkt het ons goed een enquête te houden onder de bezitters van asbestdaken om te weten te komen hoe zij tegen het oplossen van het probleem aankijken en hoe ze dat in de tijd tot 2024 zien. De uitkomsten leveren wellicht handvatten op om tot beleidskeuzes te komen.”

Provinciale Statenvergadering
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 19 april werd mede door het CDA een motie ingediend. Daarin wordt het College van Gedeputeerde Staten opgeroepen om bij het Rijk aan te dringen op extra geld voor de sanering van asbestdaken, de bestaande subsidieregeling te verruimen en de BTW op deze sanering te verlagen van 21% naar 6%. Bij monde van verantwoordelijk gedeputeerde Stelpstra nam het College van GS deze motie over. De motie werd wel in stemming gebracht en unaniem aangenomen. Een andere motie, waarin aan het College van GS werd gevraagd in kaart te brengen welke woningeigenaren te beperkte financiële middelen hebben om te voldoen aan de eis om asbestdaken te verwijderen, werd na het debat ingetrokken. CDA-Statenlid Henk Reinders riep gemeenten op om geen geld in rekening te brengen aan woningeigenaren die asbesthoudende materialen aanleveren.

   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.