21 juni 2017

CDA wil imago landbouw opvijzelen

Het grondgebruik in Drenthe is voor ruim 75% agrarisch van aard waardoor de Agribusiness, tuinbouw, akkerbouw en veehouderij de belangrijkste pijlers zijn van het provinciaal landbouwbeleid. Veel inwoners van Drenthe zijn in deze belangrijke economische sector werkzaam en daarom wil de provincie hierin blijven investeren. Het programma Toekomstgerichte Landbouw stond op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid waarmee het College van Gedeputeerde Staten de leden van Provinciale Staten vroeg om in te stemmen met een investering van een bedrag van € 4.930.000.

Landbouw moet duurzaam zijn
Klaas Neutel, CDA-Statenlid stelde dat we in een boeiende tijd leven en er grote veranderingen in gang gezet zijn in Nederland en daarbuiten. "Maar wat er bij alle veranderingen zeker gelijk zal blijven is dat wij als mensen eten en drinken nodig hebben. En dat willen we graag tegen een zo laag mogelijke prijs met een zo hoog mogelijke kwaliteit en voedselveiligheid. Daarom is het goed dat de politiek zich bezighoud met de toekomst van de landbouw. De wereld heeft voedsel nodig en daarom moeten we onze landbouw dus veilig stellen voor de toekomst." Die toekomst gerichte landbouw moet volgens hem dan ook duurzaam zijn. "Bij duurzaamheid denken we vaak aan energie en bij economie spreken we vaak over circulaire economie. De CDA-fractie zou hier willen spreken over circulaire landbouw."

Circulaire boer

In het programma Toekomstgericht Landbouw wordt kringloop genoemd als het gaat om verduurzaming van de melkveehouderij. Ook maakt het programma gewag van de omschakeling naar biologisch. Maar volgens Klaas Neutel is een circulaire boer minstens zo goed bezig als een biologische boer omdat die zorgt dat de voedingsstoffen in balans blijven.'De boer brengt dan net zo veel meststoffen op het land als zijn begroeiing er uit haalt. Bij grasland is het al zo dat er meer fosfaat aan de grond onttrokken wordt dan er volgens de regels opgebracht mag worden. Ook betekent circulaire landbouw dat de boer zo weinig mogelijk chemische middelen gebruikt."

Beperkingen wegnemen
Het CDA-Statenlid was blij te horen dat er de laatste jaren een verandering heeft plaats gevonden bij de provincie. "Volgens onze waarnemers kijkt de provincie anders tegen de landbouw aan dan voorheen en dat blijkt ook uit dit stuk. Landbouw wordt integraler benaderd vanuit kernwoorden als innoveren, moderniseren en verduurzamen. Ook de aandacht voor het belang van de landbouw, 10,5% van de werkgelegenheid in Drenthe, duidt hier op. Maar Klaas Neutel noemde ook de beperkingen waar volgens hem de provincie iets aan kan doen zoals het ontbreken van breedband, het verplicht saneren van asbestdaken, boeren die stoppen en geen opvolger hebben, energiebesparing en het verduurzamen van het energiegebruik.

Imagoprobleem voor de landbouw
Ook heeft de landbouw volgens Klaas Neutel een imagoprobleem. " Een aantal zogenaamde dierenwelzijn organisaties proberen stelselmatig de landbouw in een kwaad daglicht te zetten. Daar moet met behulp van de provincie wat tegenover gezet worden. Het Instituut voor Natuureducatie (IVN) heeft een taak via de scholen de natuur dichter bij de kinderen te brengen. Boeren zijn de hele dag bezig met natuur." De provincie kan volgens Klaas Neutel het IVN meer ondersteunen als het gaat om kinderen met de manier van voedselproductie in aanraking te laten komen. "Wat ons betreft maakt de gedeputeerde daar duidelijke afspraken over met het IVN. Ook zou je kunnen denken aan een tegemoetkoming voor de boeren als zij klassen schoolkinderen ontvangen." Verder opperde Klaas Neutel het idee om boerenfietsroutes op te zetten. "Drenthe is een fietsprovincie en je zou dan kunnen denken aan een fietsroute langs boerenbedrijven waar belangstellenden bij boerenbedrijven op een knopje kunnen drukken en een filmpje kunnen zien over het doen en laten op die betreffende boerderij.

Gedeputeerde erkent imagoprobleem
Verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) gaf aan dat de provincie zich blijft inspannen om samen met alle betrokkenen de landbouw zo duurzaam mogelijk te maken. Met Klaas Neutel was hij het eens dat het een complexe materie is en dat hij samen met De Noordelijke Land- en Tuinbouworganisatie (LTO)en natuurorganisaties samen optrekt om die duurzaamheid te bereiken. Samen met de jonge agrariërs heeft de gedeputeerde al eerder gesproken over het imagoprobleem en er is volgens hem zeker aandacht voor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.