28 juni 2017

Meerderheid in Provinciale Staten voor ijsbaan in Hoogeveen

Het College van Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe heeft een bedrag van vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor een bovenregionale sportvoorziening. Zowel de gemeente Hoogeveen als de gemeente Assen heeft businessplannen aangeleverd om een kunstijsbaan te ontwikkelen en beide plannen zijn aanvankelijk door het College van GS afgewezen omdat ze niet aan de gestelde criteria voldeden. Daarna heeft de gemeente Hoogeveen een bijgesteld businessplan ingediend waarvan het College van GS heeft vastgesteld dat het nieuwe plan wel voldeed aan de criteria. De gemeente Assen en de aannemer die het ijscomplex zou moeten gaan bouwen heeft tot nu toe geen nieuw plan ingediend. Wel heeft deze aannemer bezwaar gemaakt bij de Commissie Rechtsbescherming waarover in september 2017 wordt besloten. Hierop heeft het College van GS een voorstel gedaan aan Provinciale Staten om het beschikbare bedrag van vijf miljoen euro aan Hoogeveen ter beschikking te stellen.

Commissievergadering
Tijdens de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) stond op de agenda het voorstel aan Provinciale Staten een bedrag van vijf miljoen euro beschikbaar te stellen. Voordat het Statenstuk besproken werd maakten vier mensen gebruik van de mogelijkheid om in te spreken, waaronder de wethouders van Hoogeveen en Assen en de ontwikkelaar van de plannen in Assen. De wethouder van Assen en de aannemer konden hun plannen voor Assen niet concreet maken. Niet voor de kerst van 2017 zijn meer concrete plannen te verwachten. Het businessplan van de gemeente Hoogeveen voldoet volgens GS aan de gestelde criteria waardoor het voorstel wordt gedaan het beschikbare bedrag ter beschikking te stellen aan Hoogeveen. Geen enkele fractie betwistte de subsidieprocedure zoals die is gelopen. Kanttekeningen werden gemaakt, o.a. door de woordvoerders van de PVV en D66 over de onderlinge verhoudingen tussen de gemeenten en de provincie.

Belangrijk voor leefbaarheid
CDA-fractievoorzitter Riëtte Wollerich stelde dat iedereen graag een ijsbaan in Drenthe wil, dat in de investeringsagenda daarvoor een bedrag is vrijgemaakt van vijf miljoen euro, dat het College van Gedeputeerde Staten toetst en Provinciale Staten het geld beschikbaar stelt. “Initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid kunnen altijd op warme belangstelling rekenen van het CDA. En twee partijen hebben zich ingespannen om dit mogelijk te maken. Twee plannen verschillend in opzet en financieringsbehoefte. De verzoeken van Assen en Hoogeveen zijn getoetst, Assen voldoet niet en Hoogeveen voldoet wel. Gedeputeerde Staten stelt daarom voor het geld ter beschikking te stellen van het initiatief in Hoogeveen. Voor de CDA fractie maakt het niet uit waar de ijsbaan komt, doel is dat we in Drenthe weer ijs krijgen. Zodat de ijsverenigingen weer kunnen schaatsen, de dalende ledenaantallen bij het ontbreken van ijs op dit moment weer aantrekken en de breedtesport ook op het gebied van schaatsten wordt gestimuleerd.”  

Statenmeerderheid voor plan Hoogeveen
Voor de CDA-fractie is belangrijk dat het GS toetst langs de gestelde kaders en PS geld beschikbaar stelt. “Er moest een duurzame businesscase liggen met een garantstelling van de gemeenteraad. Dat is het geval bij Hoogeveen”, zegt Riette Wollerich. Tijdens de commissievergadering tekende zich al een meerderheid af en in de vergadering van Provinciale Staten op 12 juli werd met een overgrote meerderheid het voorstel aangenomen, de fracties van de Groen Links en de PVV stemden tegen. Hiermee krijgt het plan van Hoogeveen een eenmalige subsidie van vijf miljoen euro.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.