07 november 2018

Bereikbaarheidsakkoord Drenthe - Emmen

De gemeente Emmen heeft al langere tijd de wens om de weg N862 (Klazienaveen–centrum Emmen) te verdubbelen. De provincie Drenthe is op dit moment al bezig om het gedeelte van de N391 buiten de bebouwde kom van Emmen in te richten als stroomweg. Vanwege de functie van de N391, de positie in het netwerk en de verkeersintensiteiten is het voor Drenthe van provinciaal belang om het ontbrekende deel van de N391, de Rondweg binnen de bebouwde kom van Emmen, over te nemen van de gemeente Emmen en in te richten als stroomweg. Dit betekent voornamelijk het ongelijkvloers maken van kruisingen in de N391. De gemeente Emmen en de provincie Drenthe hebben een zogenaamd Bereikbaarheidsakkoord N391-N862 Emmen gesloten. Hierin worden op hoofdlijnen afspraken gemaakt over toekomstbeeld, wegenruil (als middel om de wensen mogelijk te maken), uit te voeren projecten, financiële verdeling en het toekomstig omgevingsproces.

Zorgen over financiën
Het bereikbaarheidsakkoord stond op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid. Woordvoerder namens de CDA-Statenfractie, Martin Kremers, kon zich op hoofdlijnen vinden in de opzet van het plan maar had nog wel zorgen over de financiële haalbaarheid. “Met deze ruiling van wegen is ook een voor beide wegen voorziene reconstructie aan de orde en die kost maar liefst ruim 86 miljoen euro. Hiervan is ruim 42 miljoen voor rekening van de Provincie en dat moet gedeeltelijk gedekt worden door geld uit een investeringsprogramma voor de jaren 2020-2024. Dit potje is 60 miljoen euro groot en daar wordt een flinke hap van 26 miljoen uitgenomen ten behoeve van dit project. Deze kunnen hoger uitvallen als er door het nog op te starten omgevingsmanagement vanuit burgers en andere betrokkenen bepaalde wensen worden geuit, waaraan eventueel tegemoet zou kunnen of moeten worden.” Hij vroeg zich af of er nog wel voldoende geld over blijft voor andere infrastructurele projecten. Ook vroeg hij gedeputeerde Brink om een periodieke rapportage over de ontwikkelingen van dit bereikbaarheidsakkoord.

Andere projecten niet in gevaar
Gedeputeerde Brink gaf aan dat alle infrastructurele projecten een zeer lange looptijd hebben. Ook dit plan kent een lange voorbereidingstijd van acht jaar en zowel de gemeente Emmen als de Provincie Drenthe willen dit bereikbaarheidsakkoord graag. Het benodigde geld moet volgens hem wel inzichtelijk worden gemaakt maar heeft geen invloed op andere plannen voor de infrastructuur. Hij zegde de Commissie toe dat jaarlijks gerapporteerd zal worden. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 14 november zal dit bereikbaarheidsakkoord ter besluitvorming op de agenda staan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.