16 december 2021

Bodemgezondheid in plaats van bodemuitputting

In de vergadering van Provinciale Staten, die werd gehouden op woensdag 15 december, stond ondermeer het Statenstuk Strategie Bodem en Ondergrond op de agenda. Daarin heeft het Provinciaal bestuur de Drentse ambities, beleid en strategische doelen voor gebruik en beheer van bodem en ondergrond opgeschreven. Algemeen Duurzaam bodemgebruik en duurzaam bodembeheer zijn volgens de provincie bij vele maatschappelijke vraagstukken relevant. Binnen de energietransitie, (kringloop)landbouw, leefbaarheid en klimaatopgave zijn de bodem en ondergrond onderdeel van de discussie en oplossing. In de vergadering van de Commissie Omgevingsbeleid is deze strategie eerder al besproken.

Opdracht voor de mensheid
Voor de CDA-fractie is Siemen Vegter woordvoerder in dit dossier en hij vindt het van groot belang dat we zorgvuldig met de bodem moeten omgaan “We moeten ons goed realiseren hoe de bodem zal reageren op onze activiteiten met de bodem. Dat is niet alleen onze christendemocratische opdracht, maar kun je zien als een opdracht voor de mensheid en dat is tijdens de commissievergadering al ingebracht door onze zeer gewaardeerde collega Klaas Neutel. De gedeputeerde heeft goed geluisterd tijdens de commissievergaderingen en is de tekst over de rol van Provinciale Staten nu gewijzigd en wordt afwijkingen van voorgenomen besluiten nu voorgelegd aan Provinciale Staten. Ook zijn de beleidskeuzes met betrekking tot bodem en landbouw nader toegelicht en komen die terug in Programma Toekomstgerichte landbouw, Van boer naar bord en bloemenvaas.” 

Lege gasvelden
Ook vroeg Siemen Vegter zich af of het College van Gedeputeerde Staten niet al te stellig is om te zeggen dat zij niet meewerkt aan opslag van radioactief afval, gevaarlijke stoffen en CO2 in de ondergrond. ”Op dit punt vraagt de CDA-fractie zich af of dit niet al te stellig is neergezet. Verminderen van CO2-uitstoot is een wereldwijd speerpunt, dat begrijpt ook iedereen, maar er zal onvermijdelijk ook uitstoot blijven. En in lege gasvelden kun je CO2 kwijt. Als de klimaatopgave belangrijker is dan bezwaren tegen ondergrondse opslag, willen we die mogelijkheid wel kunnen benutten”, zegt Siemen Vegter. 

Injectie afvalwater
Tenslotte valt het Siemen Vegter op dat injectie van formatiewater in lege gasreservoirs onder voorwaarden is toegestaan. “Om welke voorwaarden gaat het dan. Het is denk ik niet voor niets dat ze dit in Overijssel zonder meer hebben afgewezen en wat is dan de reden dat we dit in Drenthe wel zouden willen. Vanochtend heeft de CDA-Tweede Kamerfractie  een motie ingediend om de afvalwaterinjectie per direct op te schorten en de evaluatie van de verwerking van afvalwater uit Schoonebeek af te wachten.” Hij wilde van verantwoordelijk gedeputeerde Stelpstra de toezegging, deze evaluatie af te wachten alvorens er stappen worden gezet. Stelpstra gaf aan dat hij bij Provinciale Staten terugkomt als er ontwikkelingen zijn maar dat vergunningverlening aan het Rijk is.

Kritieke Prestatie Indicator
In een toekomstbestendige landbouw wil het CDA, naast perspectief bieden en het op peil houden van het verdienmodel, vooral uitgaan van bodemgezondheid in plaats van bodemuitputting.  “Is het niet een goed idee om boeren te stimuleren en te ondersteunen in hun inspanningen om het percentage Organische stof in hun bodems te laten toenemen want daar profiteren we allemaal van. Het is goed voor watervasthoudend vermogen, vastlegging nutriënten, et cetera en zou dit geen Kritieke Prestatie Indicator (KPI) moeten worden in het programma Duurzame Melkveehouderij Drenthe?” Verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet kon Siemen Vegter melden dat dat inmiddels is gebeurd evenals voor de akkerbouw.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.