15 september 2021

Brede welvaart is meer dan het materiële

De provincie Drenthe wil Europese kansen en middelen benutten om gestelde doelen te behalen.  Daarvoor heeft het College van Gedeputeerde Staten een Drentse Europa Agenda 2021-2024 opgesteld die werd besproken in de vergadering van de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) op woensdag 15 september 2021. CDA-Statenlid Eline Vedder is lid van de Statenwerkgroep DrEun en zij zegt dat Brede welvaart, het idee dat welvaart uit meer bestaat dan het materiele, een begrip is dat in de genen van het CDA verankerd zit. 

Europa belangrijk
“Europa is altijd ongelofelijk belangrijk geweest in het samen bouwen aan brede welvaart. Eerst in de vorm van vrede, stabiliteit, voedselzekerheid en in de uitdagingen van vandaag en morgen komt daar samenwerken aan duurzaamheid bij. Want dat is toch wel het overkoepelende begrip waar de zes Europese thema’s waar Drenthe zich op wil focussen, onder vallen”, zegt Eline Vedder. In de Agenda worden Energie, Klimaatadaptatie, Economie, Digitalisering, Landbouw en Natuur en tenslotte Mobiliteit en Infrastructuur genoemd als prioritaire thema’s.  “We zien in deze Europa Agenda geschetst wat we op die zes onderwerpen in Europa willen halen maar ook wat we denken te kunnen brengen. Voorzitter, om met een kritische noot te beginnen, dat laatste mag van de CDA-fractie best wat minder bescheiden, want we hebben veel te bieden om trots op te zijn. Het is misschien on-Drents maar dat mogen we best hardop zeggen.””

Hoop en energie
Volgens Eline Vedder staan we voor grote uitdagingen en die vertalen zich volgens haar in grote Europese opgaven, waar Drenthe haar steentje aan bij te dragen heeft. “Het geeft hoop en energie om te zien hoe Drenthe die taak vertaalt. Naar het willen zijn van een koploper op gebied van groene waterstof en pilots en fieldlabs in Drenthe willen realiseren op het gebied van klimaatadaptatie. De ambitie dat Drentse veehouderij- en akkerbouwbedrijven in 2030 koplopers van Nederland zijn op gebied van kringlooplandbouw, biodiversiteit en landschapskwaliteit met oog voor verdienvermogen. En inzetten op het verstevigen van het spoornetwerk en de fietsinfrastructuur. In goed Drents: ‘Let’s go!’”

Nuchterheid en realisme
Zorgen ziet de CDA-fractie ook bij digitalisering, niet de sterkste kant van Drenthe volgens Eline Vedder. “Terwijl het ontzettend belangrijk is de aansluiting op gebied van digitalisering niet te missen als provincie”, zegt de Christendemocraat. “We zien ook een aantal keer terugkomen in deze agenda dat het een uitdaging is om structurele kennisdeling beter in de organisatie in te bedden. En voorzitter, eerlijk gezegd zijn we er blij mee om dit in de agenda terug te lezen. Want het getuigt van zelfkennis en reflectie en in onze ogen is die nuchterheid en realisme noodzakelijk om te kunnen slagen in de ambities die in deze Europa Agenda staan opgetekend. We gaan de invulling en voortgang van de Europa Agenda als DrEUn met grote interesse volgen, met hier en daar wat gevraagde en ongevraagde bemoeienis, en kunnen instemmen met de vaststelling van de Drentse Europa Agenda 2021-2024.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.