16 december 2021

CDA: Amendement om samen waterambities te realiseren

Op de agenda van Provinciale Staten van Drenthe van 15 december stond onder meer het Regionaal Waterprogramma 2022-2027. De provincie stelt kaders en strategische doelen vast voor het regionale waterbeheer en is strategisch en deels operationeel grondwaterbeheerder. Het Regionaal Waterprogramma is bedoeld als een concrete uitwerking van het provinciaal waterbeleid binnen de provincie Drenthe. In de op 1 december gehouden Commissievergadering is het Waterprogramma ook al besproken en woordvoerder van de CDA-Statenfractie Eline Vedder kondigde toen een amendement aan welke zij nu tijdens de besluitvormende behandeling in Provinciale Staten indiende.

Meebewegen of verzetten
“Toen ik 12 was gaf ik een spreekbeurt over het meest fascinerende onderwerp dat ik toen kon bedenken: de aanleg van het kunstmatige eiland Chek Lap Kok in Hongkong door Nederlandse baggeraars”, begon Eline Vedder haar betoog. “Onder andere door schepen waar mijn vader aan had meegebouwd, en die ik als kleuter al te water had zien gaan. Leven met water zit de Nederlanders in het bloed. En ook het véchten met water. Wanneer beweeg je met het water mee, en wanneer kom je ertegen in verzet? Dat is een vraagstuk die Nederlanders al eeuwen bezighoudt, en het antwoord op die vraag is, net als water zelf, niet statisch. Net zoals rentmeesterschap, één van de kernwaarden van het CDA, niet statisch is. Maar veel meer het verstandig en met respect doorgeven aan volgende generaties wat we ontvangen en in beheer hebben. Met een mix van een nuchtere blik op de lange termijn, historisch besef, en empathie voor de draagkracht van mensen en hun leefomgeving.”

Duidelijkheid is ook een onderdeel van Rentmeesterschap
Ook in dit waterbeheerplan ziet het CDA dat antwoord terug op hét waterdilemma – meebewegen of verzetten. “En dat vindt de CDA-fractie een heel goede zaak. Voor de één zal het niet snel genoeg bewegen, voor de ander juist té snel. Wat ons betreft is dat een teken dat we dus waarschijnlijk in het verstandige en nuchtere midden zitten en op die plek voelt het CDA zich uitstekend thuis. Toch sluit ook de CDA-fractie zich aan bij de oproep voor meer concreetheid, bijvoorbeeld op het gebied van veenoxidatie en bodemdaling. Want duidelijkheid is ook een onderdeel van rentmeesterschap, wetende dat onzekerheid over de eigen leefomgeving een aanslag is op de draagkracht van eenieder die het betreft. Zie het als een positieve en constructieve aanmoediging, zeg ik hierbij richting de gedeputeerde.”

Grondwatervoorraad vergroten
Een andere kernwaarde van het CDA is volgens Eline Vedder subsidiariteit ofwel gespreide verantwoordelijkheid. “En vanuit die kernwaarde dient het CDA een amendement in. We omarmen namelijk de ambitie van gedeputeerde staten om de grondwatervoorraad zoveel mogelijk te vergroten binnen de mogelijkheden van het watersysteem. Laat daar ik heel helder in zijn. Net zoals overigens ook de Waterschappen die ambitie onderschrijven. En LTO heeft weliswaar geen zienswijze ingediend, maar als ze dat wel hadden gedaan, hadden we kunnen lezen dat ook boeren zich zorgen maken over verdroging en de waterbeschikbaarheid in het landelijk gebied en dat ze bovendien gesprekspartner willen zijn om te verkennen welke blauwe diensten ze zouden kunnen leveren in dat vraagstuk. Waar het echter gaat schuren bij de Waterschappen is de vraag hoe bij die zo groot mogelijke grondwatervoorraad wordt gekomen.   

Amendement
Dat laatste is het CDA uit het hart gegrepen. Eline Vedder:” We zijn het met Gedeputeerde Staten eens over het ‘wat’, maar vinden dat het ‘hoe’ thuishoort in een gezamenlijk proces met de betrokkenheid en expertise op het gebied van grondwater van de Waterschappen en partners in het veld.” Zij diende een amendement in waardoor in het Waterprogramma wordt opgenomen dat gebiedsgericht wordt samengewerkt met Waterschappen en andere partijen in de regio om zo de ambitie te realiseren. Het amendement van het CDA werd gesteund door 32 Statenleden en 5 leden stemden tegen.    
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.