Underaged refugees in a camp located at the northeastern Greek island of Lesbos,  30 January 2016.
15 september 2022

CDA: Betrek gemeenteraden bij aanwijzing opvanglocaties asielzoekers

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB), die adviseert over de inrichting en het functioneren van de overheid, heeft in juni een advies uitgebracht met de titel ‘Asielopvang uit de crisis’. De constatering volgens de Statenfractie van de PVV is dat er sprake is van een continue crisis in de opvang van asielzoekers en dat het Rijk zelf deze crisis creëert en in stand houdt. De adviescommissie voor vreemdelingenzaken adviseert volgens deze fractie om individuele Gemeenten wettelijk te verplichten kansrijke asielzoekers te huisvesten naar rato van het aantal inwoners van die Gemeente. In de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) werd hierover op 14 september jl. gedebatteerd.

Hier volgt de bijdrage van de fractievoorzitter van de Drentse CDA-Statenfractie Bart van Dekken tijdens het debat: 
Voorzitter, dit agendapunt gaat het CDA en mij persoonlijk zeer aan het hart. Wij hebben als CDA tijdens het laatste zomerreces schriftelijke vragen gesteld over de constateringen rondom de mensonterende toestanden in Ter Apel. De constateringen dat de rijksoverheid meer bestuursdwang legt op gemeenten om nu eindelijk eens te komen met een bredere verantwoordelijkheid nemen om kwetsbare mensen op te vangen moet beter geregeld. Dat echter democratisch gekozen volksvertegenwoordigers buiten spel worden gezet door de burgemeester een eigenstandige verantwoordelijkheid te geven kan echter totaal niet! We zien de uitwerking van een aanwijzingspraktijk zoals in de gemeente Tubbergen helemaal fout gaan. En dat nadat een overheid toch al zeer matig, en dan druk ik mij voorzichtig uit, heeft gecommuniceerd met haar bevolking rondom bijvoorbeeld het stikstofvraagstuk. Voorzitter, ook bij het migratievraagstuk ben ik het van harte met de Raad voor het Openbaar Bestuur eens: Gemeenten moeten dit anders doen! Maar wel nadat haar Raden zijn geconsulteerd op het volgende. Een drietrapsraket van besluitvorming zou altijd moeten zijn; 1. ook deze gemeenten en provincie gaan kwetsbare mensen opvangen; 2. wij zullen een locatie of locaties beschikbaar moeten en willen stellen en 3. wij gaan onze bevolking informeren dat wij op grond van rechtsverdragen en bovenal onze humanitaire plicht ons land, provincie, gemeente en huizen openstellen voor hele kwetsbare mensen. Mensen die moeten rekenen op rechtvaardigheid en daarbij hoort een strenge beoordeling van hun situatie. Maar wel in balans! Dus zijn de antwoorden op de gestelde vragen vooral met een positief ja te beantwoorden. Voor het CDA gaat het over solidariteit, dienstbaar helpen en omzien naar kwetsbare mensen. Het gaat echter ook over het functioneren van de IND en die beslist over het algemeen binnen 48 uur of iemand een vergunning tot verblijf mag krijgen. Met name de zogenaamde ‘veilige Landers’ gooien hier stevig roet in het eten. Dat moet de rijksoverheid oplossen en kunnen we vanuit Drenthe niet beïnvloeden. Samengevat: Wij moeten en willen een veel significanter deel van de noodopvang voor ons rekening nemen. Gemeenten moeten verplicht kunnen worden om op te vangen maar dan wel met draagvlak en een goed consulteren van haar raden. Wij zijn dus positief over de nota maar plaatsen nadrukkelijk kanttekeningen bij een nieuwe rol voor gemeenten. In dat perspectief vraag ik onze Commissaris in haar rol als Rijksheer of zij dit gevoelen en overwegen vanuit onze fractie onder de aandacht wil brengen bij de staatssecretaris en de Vereniging van Drentse Gemeenten. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.