02 juni 2021

CDA blij met komst Universiteit van het Noorden naar Emmen

In oktober 2019 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin werd gepleit om te anticiperen op het aanbod van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zich te positioneren als Universiteit van het Noorden en in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen om de mogelijkheden hiervoor te verkennen. Dat heeft er nu toe geleid dat er een intentieovereenkomst is getekend door het Drenthe College, NHL Stenden Hogeschool, de RUG, de gemeente Emmen en de provincie Drenthe. Daarin is uitgesproken om te komen tot een Regio Campus in Emmen. De provincie heeft hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld van zes miljoen euro en er wordt ook een aanvraag gedaan bij de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe voor zes miljoen euro.

Relatie met de arbeidsmarkt
Gertjan Zuur is voor de CDA-Statenfractie woordvoerder en als inwoner van Zuidoost Drenthe en langere tijd werkzaam bij een grote landelijke werkgever in Emmen is hij zich steeds bewuster geworden van de relatief beperkte aantrekkingskracht van dat gebied voor zowel bedrijven inclusief overheid als jongeren die een baan zoeken, passend bij hun opleiding. “Een stage wil men er soms nog wel uitvoeren, en juist dan komt men er ook achter dat er niets mis is met de werk- en leefomgeving. Ik ken hier zelf als voormalige leidinggevende de nodige voorbeelden van. Want deze regio heeft veel te bieden. Maar helaas staat of valt de aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt ook met het aanbod van onderwijs, van hoog tot laag, en van links naar rechts “, zegt de Christendemocraat.

Wetenschappelijk onderwijs goed voor aansluiting
De CDA-fractie is volgens hem dan ook hartstochtelijk voorstander van de mogelijkheid om ook wetenschappelijk onderwijs een plek te geven in Zuidoost Drenthe. “Dat is goed voor de aansluiting met en ontwikkeling van reeds aanwezig onderwijs, zorgt voor een beter aanbod voor studenten en bedrijven en verhoogt daarmee ook de welvaartstandaard aldaar. En met een beetje goede wil zal de uitstraling, met op nog geen veertig kilometer afstand een IT-Hub, groter zijn dan alleen die regio. 
Mijn fractie is dan ook blij met dit initiatief van de onderwijsinstellingen en andere partners en vindt dat er in korte tijd veel bereikt is, dat is vastgelegd in een mooie kadernotitie van de betrokken onderwijsinstellingen op de website van de Universiteit van het Noorden.” Naast deze positieve reactie had Gertjan Zuur nog een aantal vragen voor verantwoordelijk gedeputeerde Bijl omdat hij nog onvoldoende zicht had op de financiële gevolgen op de langere duur. “Gaat nu de provincie de bouw en of huisvesting bekostigen van de campus, eventueel samen met Dutch Tech Zone?”, zo vroeg hij het College. “En wij zien in de bijlage dat er jaarlijks zo’n drie miljoen euro nodig is. Hoe wordt de financiële toekomst van de Universiteit van het Noorden na 2025 geborgd?”

Gedeputeerde Bijl gaf bij zijn beantwoording aan dat er nu een ontwikkelingsfase is maar denkt dat het beschikbare bedrag, samen met het verwachte bedrag uit de Regiodeal en de bijdragen van de andere partners, voldoende zal zijn voor de komende tien jaar. De huisvesting is volgens hem een verantwoordelijkheid voor de gemeente Emmen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.