15 mei 2019

CDA blijft hameren op vindbaarheid HUB-taxi

Op de agenda van de vergadering van de Algemene Statencommissie op woensdag 15 mei stond onder meer de behandeling van de jaarstukken van het OV-Bureau Groningen-Drenthe. Het OV-bureau organiseert namens de provincies Groningen en Drenthe en gemeente Groningen voor inwoners en bezoekers doelmatig openbaar vervoer per bus. Met het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 legt het OV-bureau verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën in 2018. De Jaarrekening en het Jaarverslag 2018 is met de goedkeurende controleverklaring van de accountant op 9 april 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van het OV-bureau.

Eline Vedder-Monaster sprak namens de CDA-Statenfractie haar waardering uit voor het financiële positieve resultaat over 2018 van € 367.000, --. De doelstellingen zijn gehaald met een sterke groei in het aantal reizigerskilometers en daling in de CO2 per reizigerskilometer. “Openbaar vervoer is de spin in het web van wonen, werken en recreëren. Hartstikke belangrijk dus. Eén van de hoofdambitielijnen van het OV-bureau voor 2020 is het verbeteren van de ontsluiting van wijken en platteland. Een prachtige ambitie wat betreft het CDA en belangrijk voor de verduurzaming van vervoer en voor een vitaal platteland. In deze hoofdambitielijn vormt de HUB-taxi een belangrijke schakel.” Om het openbaar vervoer in de dunner bevolkte gebieden te versterken wordt een zogenaamde HUB-taxi ingezet in de gebieden waar geen buslijn is. Over de mogelijkheden voor die vorm van vervoer heeft het CDA eerder al vragen gesteld omdat passagiers niet altijd de benodigde informatie kunnen vinden over die HUB-taxi. Deze vorm van vervoer valt onder het Publiek Vervoer waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn. Eline Vedder-Monaster: “Over die HUB-taxi hebben we al eerder met elkaar gesproken, met name over de vindbaarheid ervan. En een HUB-taxi die je niet kunt vinden, is ongeveer net zo effectief als géén HUB-taxi.” In juli 2018 heeft gedeputeerde Brink aangegeven nogmaals aan te dringen op het zo spoedig mogelijk verbeteren van de vindbaarheid en sprak hij de verwachting uit dat een evaluatie over de koppeling tussen Openbaar Vervoer en Publiek Vervoer rond november wel moest lukken. “Onze indruk is dat de vindbaarheid nog niet is verbeterd, klopt dit en kunnen we hier nog verbetering op verwachten”, vroeg Eline zich af? Ook wilde zij weten of de evaluatie al heeft plaatsgevonden en wat daarvan de resultaten waren.

Over de jaarstukken merkte Eline op dat het begrootte negatieve resultaat is omgebogen naar een licht positief resultaat. “De afgelopen aanbesteding heeft daarbij geholpen omdat hier een financieel voordeel werd behaald.” Op het punt van de vindbaarheid van de HUB-taxi stelde gedeputeerde Brink dat er hard gewerkt wordt om die vindbaarheid te verbeteren en hij vroeg nog enige tijd om het te optimaliseren.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.