04 april 2018

CDA blijft tegen vestiging van een Factory Outlet Centre bij Assen

De gemeenteraad van Assen diende in 2016 het verzoek in bij de provincie Drenthe om planologische medewerking voor de vestiging van een Factory Outlet Centre (FOC) nabij het TT-Circuit. Tijdens een commissievergadering van Provinciale Staten werd die medewerking geweigerd omdat er naar de mening van veel partijen hier sprake was van zogenaamde weidewinkels. In het beleid van de provincie is dat niet toegestaan. De gemeente Assen trok het verzoek in en diende in februari 2018 opnieuw een verzoek in. Omdat dat plan in de ogen van Gedeputeerde Staten niet veel was gewijzigd in vergelijking met het oorspronkelijke voorstel heeft het College van Gedeputeerde Staten besloten dat verzoek niet voor te leggen aan Provinciale Staten. Met dit besluit was de fractie van de PPV het niet eens en agendeerde daarom het voorstel voor de commissievergadering Omgevingsbeleid van Provinciale Staten van Drenthe. Hiermee werden insprekers in de gelegenheid gesteld zich te melden om een reactie te geven.

CDA-Statenlid Henk Reinders is namens zijn fractie woordvoerder en in 2016 al zei hij na het intrekken van het voorstel dat een onzekere tijd aanbreekt die wel eens jaren kan gaan duren en verlammend zal werken voor de broodnodige initiatieven in de Drentse binnensteden. “Als CDA-fractie hebben we behoefte om duidelijk te zijn. Als er een nieuw plan komt waar opnieuw sprake is van grootschalig winkelvloeroppervlak zullen wij dat niet steunen”, zei hij toen.

Niets nieuws onder de zon
In het huidige verzoek is opnieuw veel winkelvloeroppervlak aan de orde en is er volgens hem weinig nieuws onder de zon wat ook door initiatiefnemer de heer Coronel wordt bevestigd. Henk Reinders: “De detailhandel verkeert in een ongekende transitie. Veel omzet stroomt weg naar de onlinehandel. Winkelcentra hebben te maken met leegstand en met verschillende partijen wordt er gezocht naar oplossingen om weer te komen tot leefbare en bruisende binnensteden. Breng het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak fors terug. Dit is niet alleen een Drents probleem, maar zelfs een Europees probleem.”

CDA stemt in met de brief aan gemeente Assen
Alles overziende zijn er volgens Henk Reinders voor de CDA fractie twee overwegingen doorslaggevend om niet in te stemmen met planologische medewerking van de vestiging van een OutleTT of FOC. “Als eerste het toevoegen van 15.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak dat zal lijden tot verlies van omzet in winkelcentra van steden en dorpen in onze provincie. Immers 50 tot 64% van de omzet zal gescoord worden binnen 30 autominuten rond het FOC. Dit betekent een daling van bijna 10% in de branches kleding, schoenen en sportartikelen. Branches dit dragers zijn van het totaal aantal winkels in de binnensteden. De leegstand zal hiermee worden vergroot en daardoor komt de leefbaarheid van onze stads- en dorpskernen in gevaar. Als tweede noemde Henk Reinders de ingeslagen weg van de provincie als het gaat om de Retailagenda. Daarmee hebben we als provincie een binnenstadfonds beschikbaar gesteld van 13.5 miljoen euro. Hoofddoel is het fors terugdringen van het aantal vierkante meters Winkelvloeroppervlak. Wat de CDA fractie betreft kan het niet zo zijn dat we aan de ene kant vele miljoenen belastinggeld van onze inwoners investeren in een oplossing van deze problematiek, en dan aan de andere kant met droge ogen weer 15000 vierkante meters toevoegen. Het college GS heeft gemeend het verzoek van de gemeente Assen niet weer voor te leggen aan ons als Provinciale Staten en daar kan de CDA-fractie mee instemmen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.