07 mei 2020

CDA eens met conclusies Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de verdeling van lusten en lasten van de energietransitie in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. De Noordelijke Rekenkamer heeft voor elke deelnemende provincie afzonderlijk een rapport gepubliceerd. Het rapport dat gaat over de provincie Drenthe werd besproken tijdens de Commissievergadering Omgevingsbeleid (OGB). Commissielid Klaas Neutel betoogde namens de CDA-Statenfractie dat hij erg blij is met het rapport van de Noordelijke Rekenkamer. Het geeft volgens hem een duidelijke analyse van hetgeen er mogelijk is op het gebied van het realiseren van vormen van alternatieve energie. Het geeft ook een duidelijke visie. Maar hij was niet blij met het conceptbesluit dat het presidium van Provinciale Staten nu voorstelt. Het college van Gedeputeerde Staten neemt namelijk niet alle aanbevelingen uit het rapport over.

Betere voorwaarden in het verleden
Klaas Neutel: ”Het rapport houdt ons als Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten een spiegel voor. Wat is er niet goed en wat is er wel goed gegaan tot nu toe? En hoe had het beter gekund? Wat zouden we kunnen leren van het verleden? Als wij onze geschiedenis niet kennen, maken we in de toekomst dezelfde fouten als in het verleden. En toestanden als met het realiseren van het windpark Drentse Monden Oostermoer willen wij niet weer. Als wij het rapport lezen bekruipt ons het gevoel dat wij het anders hadden moeten doen. We hadden als Provinciale Staten betere voorwaarden moeten scheppen en duidelijker kaders moeten stellen binnen welke windturbines kunnen worden gerealiseerd. Maar dit is achteraf praten, wat anders dan een masochistisch doel slechts als doel kan hebben om fouten in het verleden in de toekomst niet meer te maken.”

Compensatie voor omwonenden
“Dat betekent dat we duidelijker moeten opkomen voor de rechten van omwonenden”, zegt Klaas Neutel. “Dat we eisen moeten stellen aan de compensatie die omwonenden kunnen claimen. Nu heten dat nog bovenwettelijke maatregelen, maar als dat zo is moeten we de omgevingsverordening zo aanpassen dat we als provincie die eisen moeten stellen. Het CDA is voorstander van het zo laag mogelijk leggen van verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van de energietransitie. Maar we hebben ook altijd gepleit voor een regierol van de provincie. Als we het rapport als baken voor de toekomst willen zien, moeten we er voor zorgen dat die regierol kracht wordt bijgezet door duidelijke maatregelen. Als de omgevingsverordening daarvoor aangepast moet worden, dan moet dat maar gebeuren. Om de conclusies en aanbevelingen recht te doen, is een steviger regierol van de provincie noodzakelijk. Daarom snapt de CDA-fractie ook niet wat het presidium heeft doen besluiten ons dit conceptvoorstel voor te leggen. Wij willen hierover graag uitleg van de voorzitter van het presidium. Voor een zo duidelijk rapport met wat de CDA-fractie betreft duidelijke conclusies en aanbevelingen had het voor de hand gelegen om in het ontwerpbesluit voor te stellen alle conclusies en aanbevelingen onverkort over te nemen en het college op te dragen met concrete voorstellen te komen die rechtstreeks voortvloeien uit de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport. Duidelijke voorstellen die een plaats kunnen krijgen in de Regionale Energie Strategie, zodat de conclusies en aanbevelingen uit het rapport, die wij als CDA-fractie graag willen onderschrijven, zorgen voor een goede inpassing van de energiedoelen die straks in de transitieagenda worden besproken.” 

Na bespreking in de commissievergadering is besloten dat het rapport van de Noordelijke Rekenkamer geagendeerd wordt tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 20 mei a.s.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.