03 oktober 2022

CDA: In Drenthe is geen ruimte voor de wolf

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe, gehouden op woensdag 28 september, werden 2 zogenaamde moties vreemd aan de orde van de dag ingediend over de aanwezigheid van de wolf in Drenthe. Het grote aantal wolvenaanvallen op schapen en runderen was voor de PVV aanleiding een motie in te dienen waarin het College van Gedeputeerde Staten werd gevraagd bij het Rijk duidelijk te maken dat de zich ontwikkelende situatie op wolvengebied in Drenthe inmiddels onhoudbaar is en er op aan te dringen bij het Rijk dat wolvenbeheer noodzakelijk is en zo spoedig mogelijk toegestaan dient te worden en dat het Rijk deze mogelijkheid zo spoedig mogelijk realiseert in Europees verband indien dat nodig is. Daarentegen diende de Partij voor de Dieren een motie in waarin het College van Gedeputeerde Staten werd gevraagd in de faunabeheerplannen rekening te houden met de aanwezigheid van de wolf, lopende faunabeheerplannen hierop te herzien en zo nodig aan te passen.

Europese wetgeving
Fractievoorzitter van het CDA, Bart van Dekken, sprak over de afschuwelijke beelden die soms te zien zijn na aanvallen van een of meerdere wolven. Wat hem betreft moeten effectievere middelen ingezet worden dan het plaatsen van wolfwerende rasters en moet beheer van de wolf mogelijk worden. “Voor alle duidelijkheid, wat het CDA betreft is er in Drenthe geen plaats voor de wolf maar er hoort wel een komma achter deze opvatting”, zegt Bart van Dekken. “Nu die wolf er wel is en wellicht al een hele roedel, moeten er alle middelen van goed beheer worden toegepast en beheerplannen worden gemaakt. Ik ben blij met de toezegging van gedeputeerde Henk Jumelet dat hij laat onderzoeken welke mogelijkheden de Europese wetgeving op dit gebied toestaan. Binnen die mogelijkheden moeten we in Drenthe op zoek naar de beste oplossing.” Op de suggestie van de D66-fractie om prooidieren voor de wolf in Drenthe toe te laten zodat de wolf niet meer landbouwhuisdieren aanvalt was hij resoluut. “Dit is omkering van de werkelijkheid. We moeten erkennen dat de omvang van de natuurgebieden in Drenthe, zeker in vergelijking met de Veluwe, te klein zijn voor de aanwezigheid van de wolf.”
Bekijk hier de bijdrage van Bart van Dekken.

De motie voor wolvenbeheer werd aangenomen met 20 stemmen voor tegen 13 stemmen. De motie om de faunabeheerplannen te herzien werd verworpen met 14 stemmen voor en 20 stemmen tegen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.