17 februari 2021

CDA: Komst Zonneparken reguleren, boerenland is ook ons landschap

Het College van Gedeputeerde Staten stelt voor om de Provinciale Omgevingsverordening aan te passen om zo een bovengrens vast te stellen aan de hoeveelheid zon op land in Drenthe tot 2030. De wijzigingen regelen het maximumaantal hectares zon op land per gemeente analoog aan de ambitie die gemeenten met elkaar in de concept-RES (regionale Energie Strategie) hebben afgesproken. De provincie wil zo de regie houden op het aantal zonne-akkers en voorziet hiermee in nadere eisen zoals landschappelijke inpassing, meervoudig ruimtegebruik of meerwaarde voor andere provinciale doelen of belangen, een motiveringsverplichting voor zonne-akkers buiten stedelijk gebied, het rekening houden met netcapaciteit, aansluitmogelijkheden en uitgangspunten van de RES, een inspanningsverplichting met betrekking tot participatie en met een opruimplicht na uitgebruikname. In de Commissievergadering Omgevingsbeleid werden de commissieleden in de gelegenheid gesteld met een zogenaamde zienswijze te komen.

Klaas Neutel is Commissielid en woordvoerder voor de CDA-fractie en hij vroeg zich af of alle plannen groter dan 140 m2 aan het College van Gedeputeerde Staten ter beoordeling moeten worden voorgelegd. Dat kwam volgens hem niet duidelijk uit de toelichting naar voren evenals of de nieuwe regels het College van Gedeputeerde Staten verbieden een zonneakker groter dan 2,5 ha  toe te staan. Volgens de voorgestelde wijzigingen moet een grotere zonneakker  na 25 jaar hersteld worden naar de oude situatie. “Maar we moeten ons daarbij wel realiseren dat de bodemgesteldheid vele jaren nodig zal hebben om weer de kwaliteit te krijgen die het had voor het een zonneakker werd. 
De CDA-fractie is blij met een regeling die de opbouw van zonneakkers beperkt.” Na het verwerken van alle zienswijzen zal de aangepaste Provinciale Omgevingsverordening worden voorgelegd aan Provinciale Staten waarna die verordening nog eventueel met het indienen van amendementen kan worden aangepast.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.