19 juni 2019

CDA loopt zich warm voor de politieke beschouwingen

Tijdens de vergadering van de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) werd onder andere de voorjaarsnota besproken. Deze Voorjaarsnota 2019 is voorbereid gedurende de vorming van een nieuw college na de Statenverkiezingen in 2019. Dit betekent dat de Voorjaarsnota een beleidsarm karakter heeft. De concrete uitwerking van het coalitieakkoord “Drenthe, mooi voor elkaar!” zal plaatsvinden in het kader van de Begroting 2020. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 3 juli a.s. is deze voorjaarsnota de basis voor de die dag te houden Algemene Politieke Beschouwingen.

De Fractievoorzitter van de CDA-Statenfractie Bart van Dekken constateerde dat er een ander beeld is dan dat de laatste jaren het geval was. Er is veel minder vrije bestedingsruimte met incidentele mogelijkheden vanuit de reserves van de provincie. Hij sprak zijn waardering uit dat lastige dossiers financieel onder controle lijken. “Maar door de lagere bijdrage uit het Provinciefonds, het bevriezen van Motorrijtuigenbelasting, waar we als CDA overigens van harte eens zijn, en het her en der afboeken van wat lastige dossiers hebben we minder te besteden”, zo gaf hij een winstwaarschuwing. Hij kondigde aan tijdens de komende Algemene Politieke Beschouwingen op 3 juli nader in te gaan op enkele specifieke onderwerpen als de gaswinning in Drenthe, de leefbaarheid in Drenthe en de mogelijkheden die de Investeringsagenda biedt. Nu de Eerste Kamer de wetgeving omtrent de aanwezigheid van asbest heeft terugverwezen naar de Tweede Kamer wil de CDA-voorman van het College van Gedeputeerde Staten weten welke gevolgen dit heeft voor het provinciaal beleid op dit punt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.