30 augustus 2017

CDA ontevreden over beantwoording schriftelijke vragen

In juni 2017 heeft de CDA-Statenfractie schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de veiligheid op het platteland. De aanleiding was het evaluatierapport van de Nationale Politie ‘Vanaf de zijlijn bekeken’ waarin onder meer werd gesteld dat de fysieke aanwezigheid en de  zichtbaarheid van de politie –met name op het platteland - sterk is afgenomen. Volgens berichtgeving in de landelijke media vrezen de Commissarissen van de Koning daardoor dat ook veilige gebieden, zoals Drenthe, kunnen uitgroeien tot broeihaarden van criminaliteit. Criminele organisaties op het gebied van de productie van wiet, XTC, amfetamine en andere (chemische)harddrugs veroorzaken naast strafbare gedragingen soms ook verregaande milieuschade door illegale afvaldumpingen. Het platteland wordt door een verminderd toezicht en executieve politiecapaciteit in met name dorpen en kleine kernen, sluiting van politiebureaus en  veel langere aanrijtijden van politie, in haar sociale veiligheid bedreigd.

Onbevredigende beantwoording
Ook de VVD-Statenfractie stelde over het onderwerp schriftelijke vragen. De antwoorden op de vragen van de beide Statenfracties waren zo summier dat CDA en VVD gezamenlijk het als agendapunt hebben opgevoerd bij de vergadering van de Statencommissie FCBE (Financien, Cultuur, Bestuur en Economie) op 13 september a.s. CDA-Statenlid Bart van Dekken: ”De beantwoording van de over dit onderwerp gestelde schriftelijke vragen is uitermate summier en onbevredigend. Het rapport waarnaar verwezen werd suggereert dat er serieuze problemen bestaan met betrekking tot de veiligheidssituatie op het platteland. En dat deze problemen zich kunnen uitbreiden naar plattelandsgebieden die nu nog relatief veilig zijn. Zowel de fracties van het CDA als de VVD hebben hierover schriftelijke vragen gesteld, maar in de beantwoording daarvan blijft het college op buitengewoon summiere wijze aan de oppervlakte van het gesignaleerde probleem. Deze beantwoording raakt niet de kern van deze kwestie. Dat is de reden dat woordvoerder Jan Smits van de VVD en ik dit onderwerp willen agenderen.”

Motivering
Bart van Dekken en Jan Smits lichten hun actie toe. “Veiligheid is één van de kerntaken van alle lagen van de overheid en raakt haar bevoegdheden en de gemeenschappelijke aanpak voor gemeenten, provincies en (inter)nationale samenwerking. Issues op het gebied van onveiligheid leiden snel tot onrust onder de bevolking. Drenthe was en is een veilige provincie maar ontwikkelingen van een terugtrekkende politie, ten gunste van bijvoorbeeld het grootstedelijk gebied, vraagt om een zorgvuldige afweging. Om deze reden vinden wij het van belang dat kwesties, betrekking hebbend op veiligheid, snel, zorgvuldig en samenhangend ter hand moeten worden genomen. Het raakt aan afstemming met de VDG (Vereniging Drentse Gemeenten) en een uniforme reactie m.b.t. aangeleverde rapportages op dit punt. Verder vinden wij dat deze wijze van beantwoording van schriftelijke vragen bijdraagt aan een vorm van devaluatie van het instrument “schriftelijke vragen”. Wij zijn van mening dat schriftelijke vragen zorgvuldig moeten worden beantwoord. Natuurlijk mag daarbij efficiënt worden gewerkt, echter zonder dat daarbij de volledigheid en zorgvuldigheid geweld worden aangedaan.”

Beide Statenfracties willen van de andere Statenfracties niet alleen horen wat zij van de beantwoording vinden maar ook wat zij inhoudelijk vinden van de veiligheid op het platteland. Van het College van Gedeputeerde Staten willen zij een nadere toelichting op de antwoorden zoals die zijn gegeven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.