12 januari 2022

CDA: Ook biomassa nodig bij energietransitie

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid stelde de fractie van JA21 de overige fracties de vraag wat hun visie is over het gebruik van biomassa. Hierna de bijdrage van CDA-Commissielid Klaas Neutel:

Biomassa heeft twee gezichten
“Onze energievoorziening is net een kaartenhuis. Als je er een kaart uittrekt stort het hele kaartenhuis in. We wekken energie op met gas, windmolens, zonnepanelen, biomassa en zo meer.
Voor de transitie hebben we alle pijlers nodig. Een paar jaar geleden werd biomassa gezien als één van de belangrijke pijlers. Zo is ook het warmtenet in Meppel ontstaan, waar JA21 nu zo smalend over spreekt. Gemeentes zijn nu bezig met warmtetransitie. Dat plannen voor een energie neutrale wijk van tien jaar geleden nu gedeeltelijk achterhaald blijken, is niet verwonderlijk want er is voortschrijdend inzicht. Biomassa heeft volgens het CDA twee gezichten, het ene gezicht is dat bossen massaal gekapt worden om vermalen te worden tot pellets die gestookt worden in energiecentrales. Het andere gezicht is het hout, of ander organisch materiaal, dat vrijkomt als afval.
Als een boom wordt verzaagd tot planken dan blijft er restafval over. Niet alles kan worden gebruikt. Het restafval van de houtproductie, maar ook andere plantenresten zoals maaisel, kan heel goed gebruikt worden als biomassa. In de Scandinavische landen, maar ook in eigen land, bestaan productiebossen. Die worden goed beheerd. Uiteraard, zou ik zeggen, want als de beheerders van die productiebossen dat niet doen, valt hun inkomen weg. Zij kappen niet meer dan erbij groeit. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende zelfs dat de hoeveelheid in Noord-Amerika, Scandinavië en Oost-Europa de laatste decennia is toegenomen. Het CDA vindt het gebruik van hout als energievoorziening dus goed te begrijpen. Hoogwaardige toepassing van hout kan in de chemie aardolie vervangen. In de publieke opinie wordt het gebruik van biomassa als discutabel aangemerkt maar dat is niet altijd terecht. Kappen van oerbossen voor het stoken van energiecentrales draagt niet bij aan onze klimaatdoelstellingen.

Steun voor beleid provincie
De fractie van JA21 citeert een aantal uitspraken van het College van Gedeputeerde Staten gedaan in de beantwoording van schriftelijke vragen. Of die uitspraken uit hun verband zijn gerukt heb ik niet nagegaan, maar de geciteerde uitspraken geven aan dat het beleid van het College van Gedeputeerde Staten volledig overeenstemt met de ideeën van JA21.
De fractie van JA21 vraagt ons of de provincie specifieke toetsingseisen moet stellen op het gebied van bio grondstoffen. In de door JA21 bijgevoegde brief van Gedeputeerde Staten staat duidelijk dat de provincie geen wettelijke taak heeft op dit gebied. Toch staat er ook dat er op dit gebied criteria in de aanbestedingsprocedure staan. Verder staat in de bijgevoegde brief duidelijk omschreven wat het provinciaal beleid is op het gebied van bio grondstoffen. Er staat ook in dat de provincie geen schade toebrengt aan natuurgebieden bij het verwerven van bio grondstoffen. Dus deze vraag van JA21 is overbodig. De CDA-fractie staat achter het door het College van Gedeputeerde Staten geformuleerde beleid.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.