22 november 2017

CDA positief over initiatief stadsboerderij in Emmen

In de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid vroeg het College van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om een grenswijziging goed te keuren waardoor de vestiging van een zogenaamde stadsboerderij nabij het Noordbargerbos in Emmen mogelijk wordt. De broers Nijhoff hebben namelijk het initiatief opgevat om een zogenaamde stadsboerderij te vestigen op een perceel dat ligt tegen de woonwijk Bargeres in Emmen. Met de vestiging van deze stadsboerderij, volgens een duurzaam concept, willen zij de kloof verkleinen tussen de producenten van voedsel en de burgers. Het vestigen van de stadsboerderij in de directe omgeving van de burgers is om die reden een belangrijk kenmerk en een randvoorwaarde. Het bedrijf wordt open ingericht, zodat bezoekers zelf kunnen zien, ruiken en proeven hoe duurzame zuivel wordt geproduceerd en verwerkt. Het initiatief sluit aan bij de wensen die zijn opgenomen in het  provinciaal landbouwbeleid.

De locatie waar de nieuwe stadsboerderij opgericht moet gaan worden ligt binnen de zone van 250 meter die geldt op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Deze wet beoogt om de depositie van stikstof op zeer kwetsbare natuurgebieden te reguleren. Provinciale Staten zijn op grond van de Wav bevoegd gezag voor het aanwijzen van deze gebieden in de provincie. Ook in Drenthe zijn de gebieden op de kaart aangewezen. Op basis van die kaart en de beperkingen die gelden op grond van de Wav is de oprichting van de stadsboerderij niet mogelijk. Om realisatie van het initiatief mogelijk te maken is het nodig de begrenzing van het aangewezen gebied aan te passen. 

Een van de initiatie nemende broers maakte tijdens deze commissievergadering gebruik van de mogelijkheid om in te spreken en vragen van de commissieleden te beantwoorden. Uit de stukken bleek dat de provincie overleg gevoerd met veel partners zoals de gemeente Emmen, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieufederatie  Drenthe (NMFD) (mede namens Drents Landschap en Natuurmonumenten), LTO Noord en de initiatiefnemers. Gezamenlijk is nagegaan of realisatie van het initiatief onder randvoorwaarden een mogelijkheid is. Het vooroverleg heeft opgeleverd dat alle betrokken organisaties van mening zijn dat dit initiatief mogelijk is onder gezamenlijk bepaalde voorwaarden. Deze overeengekomen voorwaarden zijn verwoord in een privaatrechtelijke overeenkomst, getekend door de initiatiefnemers en de provincie Drenthe. 

Ook is door de initiatiefnemers een voorlichtingsavond georganiseerd voor omwonenden van de op te richten stadsboerderij wonen om zo de bewoners van de wijk Bargeres uitgebreid en persoonlijk te informeren over de plannen voor het oprichten van een stadsboerderij. Er is overwegend zeer positief gereageerd op de voorgenomen plannen.

CDA-Statenlid Klaas Neutel was lovend over het initiatief. “Het CDA vindt het belangrijk dat het goede werk van de boeren wat breder bekend wordt en wat is nu mooier dan een boerderij nabij een grote woonwijk als de Bargeres in Emmen. De inwoners kunnen nu in hun directe omgeving zien, proeven en ruiken hoe het toegaat op een boerderij. ”

Commissiebreed was er veel steun voor de plannen en kon men instemmen met de voorgenomen grenswijziging. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA)was blij met de brede steun en zag het voorstel als zogenaamd hamerstuk geplaatst worden op de vergadering van de komende Statenvergadering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.