13 mei 2020

CDA: Provincie Drenthe heeft financiën op orde

Tijdens de Commissievergadering van het Drents Parlement Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) werden de Jaarstukken 2019 behandeld. De Jaarstukken 2019 bestaan uit het Jaarverslag en de Jaarrekening, het overzicht van baten en lasten in de rekening en de balans en de toelichting en het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten. De digitale Jaarrekening 2019 is te vinden op www.provincie.drenthe.nl/organisatie-bestuur/financien/.

Namens de CDA-Statenfractie is Gertjan Zuur woordvoerder en hij stelde vast dat met een definitieve goedkeurende verklaring van de accountant de provincie Drenthe de financiën goed op orde heeft. “Natuurlijk hebben we in dit nieuwe jaar al enige tijd te maken met een andere wereld, een wereld die ook zijn financiële weerslag zal hebben en die zéker nu nog niet te overzien is.” Zuur richtte zijn bijdrage op een viertal punten die hij met verantwoordelijk gedeputeerde Bijl wilde bespreken. Als eerste noemde hij de forse afwijkingen tussen begroting en realisatie. Zuur: ”Ook de accountant adviseert het college opnieuw werk te maken van een betere raming en bewaking. Natuurlijk zijn hiervoor ook externe oorzaken aan te wijzen. Maar dat ontslaat het college niet van de verantwoordelijkheid om dit vervolgens óók tíjdig aan de staten te melden, zodat dit niet pas bij de vaststelling van de jaarrekening blijkt.” 

Meer communicatie nodig
Gertjan Zuur gaf ook aan dat zijn fractie behoefte heeft aan meer informatie en een toelichting om de systematiek van reserveren nogmaals toe te lichten en uit te leggen aan de Provinciale Staten. Hij raakte daarmee ook zijn volgende punt aan, namelijk de communicatie. “Wat voor de CDA-fractie bijzonder blijft, is de communicatiekloof inzake het resultaat. Het persbericht spreekt van ruim 5 miljoen winst, de jaarrekening van 16,5 miljoen winst. Wij doelen met name op de maar liefst 10 miljoen euro van de winst, die bestemd moet worden voor geplande uitgaven/investeringen, die helaas een jaar moeten worden doorgeschoven. Voorzitter, dat zou toch eerder, en waarom dan niet in de jaarrekening, naar voren moeten zijn gekomen? Wat als daarmee het resultaat negatief was geworden, vragen wij ons af? Gedeputeerde Bijl gaf aan dat je over de wijze van communiceren kunt twisten maar dat de gehanteerde systematiek stabiel is. Volgens Gertjan Zuur gaat de CDA-fractie deze methodiek nader bekijken en wellicht hiervoor met wijzigingsvoorstellen komen als over de financiële systematiek nieuwe afspraken gemaakt gaan worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.