02 maart 2015

CDA Reest en Wieden: Tarieven waterschapsbelasting moeten dalen

“Inwoners, bedrijven en natuurterreinen moeten profiteren van de fusie tussen de twee waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland in 2016”. Dat zegt Clazinus Netjes uit Steenwijk, tweede op de lijst voor het CDA bij de waterschapsverkiezingen op 18 maart. Vanaf 2016 betalen alle belastingplichtigen in het nieuwe waterschap hetzelfde tarief voor de waterschapsbelastingen.

Het CDA houdt vast aan een passend kwijtscheldingsbeleid voor de laagste inkomens. Volgens het fusieplan wordt er structureel 4.5 miljoen euro bespaard en zijn er eenmalige fusiekosten van 10 miljoen euro. Tegen 4% rente kost dit 0.4 miljoen euro per jaar. De werkelijke structurele kostendaling is dus 4.1 miljoen euro per jaar. Het CDA vindt dat dit bedrag als minimale taakstelling moet worden gerealiseerd (en zal daar op toezien) en aan de inwoners ten goede moet komen. 

Ambities
Op de totale begroting van zo’n 120 miljoen euro komt de daling van de uitgaven met 4,1 miljoen euro uit op 3,4%. Volgens de CDA-kandidaten mag de lat best hoger worden gelegd door de ambities duidelijk aan te scherpen, zonder dat dit ten koste gaat van de taken.
Netjes vervolgt: “Sterkere inzet op efficiencyvoordelen, het beperken van grondaankopen, kiezen voor duurzame investeringen met lagere kapitaallasten, toepassen kostenbesparende innovaties (bv energieterugwinning) en slim samenwerken met de marktsectoren. Het huidige beleid van Reest en Wieden krachtig doorzetten en rekening houden met de aanhoudende economische crisis. Investeringen waar dat kan temperen en de tering naar de nering zetten. Want terwijl inwoners en bedrijven moeten bezuinigen, kan het niet zo zijn dat overheden doorgaan met het laten oplopen van de uitgaven. Dat moet met elkaar in balans zijn.” 

Kostentoedeling en tarieven
Door de fusie komt er een verschuiving binnen de belastingbetalers. Het fusieonderzoek wijst uit dat bij Reest en Wieden de landbouw en natuur meer gaat betalen en omgekeerd bij Groot Salland de inwoners. Via de kostentoedelingsverordening is het voor het bestuur mogelijk om de effecten van de tariefverschuiving enigszins te dempen. Het CDA wil dat dit op een eerlijke wijze gebeurt. Deze verschuiving staat dus los van de ontwikkelingen in de uitgaven. De hoogte van de belastingen wordt bepaald door zowel de verdeling over de belastingplichtigen, als door de hoogte van de uitgaven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.