23 juni 2021

CDA roept College Gedeputeerde Staten op om scherper te begroten

Op de agenda van de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) stond op woensdag 23 juni onder andere de Voorjaarsnota waarin het perspectief voor de begroting 2022 wordt beschreven. Behalve de financiële consequenties is de bespreking van de Voorjaarsnota in de vergadering van Provinciale Staten voor de fracties het moment om de algemene politieke beschouwing te houden. In de commissievergadering ging het vooral over de financiën zoals het financieel kader voor 2022 en de begrotingswijzigingen voor 2021. Gertjan Zuur is voor het CDA de financieel woordvoerder.

(Te)veel geclusterd in één voorstel
De eerste actualisatie 2021 en de begrotingswijzigingen geven een bijgesteld en actueel beeld van de uitvoering van het voorgestelde beleid in 2021. De Voorjaarsnota is bedoeld om richting te geven aan het provinciaal beleid, het maken van politieke keuzes op basis van nieuwe voorstellen en aanpassingen van lopend beleid. Dit zal nader zal worden uitgewerkt in de begroting 2022 die in het najaar op de agenda van Provinciale Staten wordt geplaatst. Veel cijfers en veel voorstellen van zeer verschillende orde. Het combineren hiervan in één voorstel kon de CDA-fractie minder waarderen. Gertjan Zuur bepleitte om dit in het vervolg uit elkaar te trekken, wat steun kreeg van andere partijen. Dit werd nog eens bevestigd door de zeer uiteenlopende bijdragen op dit qua stukken omvangrijke agendapunt. Het College neemt dit advies mee naar het volgende jaar. 

Scherper begroten
Onlangs nog werd in Provinciale Staten gesproken over de onderuitputting van diverse budgetten en kreeg het College van Gedeputeerde Staten de opdracht mee om niet te ruim te begroten. Toch ziet Gertjan Zuur hetzelfde nu weer gebeuren. “Het College denkt het verwachte tekort te kunnen dekken uit onderuitputting op diverse beleidsbudgetten. Maar dát zouden we toch verbeteren om niet weer verrast te worden met overschotten. Waarom wordt nu alweer gesproken over een verwachte onderuitputting op diverse beleidsbudgetten, er is dus weer veel te ruim begroot.” Hij riep het College op met begrotingswijzigingen te komen en niet alleen bij tekorten maar ook bij overschotten. Verantwoordelijk gedeputeerde Bijl gaf aan dat bij de eerste begrotingswijziging al meer realistische bedragen te zien zullen zijn.

Leesbaarheid verbeteren
Gertjan Zuur zag verder onduidelijkheden in de tekst van de voorjaarsnota. Begrippen reserves en voorzieningen werden door elkaar gebruikt en hij riep het College op deze begrippen niet met elkaar te verwarren. ”Conform het vastgestelde financieel beleid in december, waarbij nadrukkelijk aandacht werd gevraagd voor het onderscheid, is eenduidig woordgebruik wel aan te bevelen. En wat is de onderbouwing van de nieuwe reserve of voorziening inzake compensatieverlof? En is het, gezien de over voorzichtige inschatting van dergelijke posten wel nodig om deze reserve of voorziening voor deze hoogte te vormen? Of steken we de natte vinger in de lucht en kijken we hoe de wind waait? Dit lijkt wel een zeer mager onderbouwde reserve en voorziening qua omvang.” Dat gold ook voor de bedragen die gereserveerd worden voor de cofinanciering van de projecten die voortkomen uit en (deels) gesubsidieerd worden uit verkregen EU-fondsen. Voorgesteld wordt om in 2022 vijf en in latere jaren twee miljoen hiervoor apart te zetten. Het college gaf aan deze reserveringen en de hoogte daarvan nadrukkelijk te gaan monitoren. Gertjan Zuur verbaasde zich verder dat in de Voorjaarsnota het College van Gedeputeerde Staten het voornemen heeft om participatiebeleid verder uit te werken. “Dat is wel heel bijzonder, voorzitter, omdat op de agenda van vandaag ons een advies wordt voorgelegd en nog besloten moet worden over dat participatiebeleid na een onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer.” 

Wordt vervolgd in de Statenvergadering
De bespreking van de Voorjaarsnota is vervolgd in de Statenvergadering van 7 juli. Fractievoorzitter Bart van Dekken gaf namens het CDA een bredere beschouwing over het daarin verwoorde en beoogde beleid in 2022.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.