07 september 2022

CDA stemt in met Omgevingsvisie Drenthe 2022

In de commissie Omgevingsbeleid van 7 september werd de Omgevingsvisie Drenthe 2022 en de daarbij behorende nota van antwoord besproken. De CDA-fractie kijkt terug op een goed proces, waarbij de betrokken organisaties goed op de hoogte zijn. Wel is het belangrijk om ook de verbinding met de inwoners zo goed mogelijk te leggen. 

De actualisatie van de omgevingsvisie betekent in hoofdzaak een verwerking van al eerder vastgesteld beleid. Er wordt in beperkte mate nieuw beleid voorgesteld. De essentie van de visie, waarvan de basis in 2010 is gelegd, is ongewijzigd gebleven. 
Op 10 mei 2022 is de ontwerpactualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2022 vastgesteld en ter inzage gelegd. Daarop zijn negen zienswijzen binnengekomen. Deze hebben geleid tot wijziging van het ontwerp. 

Vanaf nu wordt er jaarlijks gekeken of er bijstellingen noodzakelijk zijn. Woordvoerder Siemen Vegter: “dat kan ook haast niet anders gelet op de snelle veranderingen waarmee we te maken hebben. Dat kan met zich meebrengen dat dit jaar wordt afgewezen wat volgend jaar misschien wél mogelijk is. Hoe kunnen we onze inwoners hier zo goed mogelijk in meenemen, zo vragen wij ons af.”

Vegter gaf het college enkele aandachtspunten mee:
•    Het CDA wil de verdere ‘verdozing’ van het landschap en langs de grote wegen tegengaan.
•    De verantwoordelijkheid moet daar komen te liggen waar ie hoort, dus zoveel mogelijk bij de lagere overheden. 
•    Leefbaarheid van de dorpen is voor het CDA van groot belang. Een levendige mix van jong en oud is noodzakelijk, zodat de dorpen vitaal blijven
•    Qua geluid moet de provincie alert blijven op te lage aanvliegroutes van vliegtuigen en geluid van militaire vliegtuigen. 
•    Het elektrisch racen op het TT-circuit zou daar waar het kan moeten worden gestimuleerd.
•    De CDA-fractie onderschrijft het grote belang van grootschalige bedrijventerreinen en de noodzaak tot vergroening, zoals ook in de visie is vermeld. 

Siemen Vegter sloot zijn bijdrage af met “Als we het hebben over robuuste systemen, ontkomen we er niet aan om te blijven aandringen en het onderstrepen van het belang van het naast elkaar bestaan in Drenthe van boer en natuur, zoals dat nu het geval is, en wat ons betreft is een en ander goed uitgewerkt in hoofdstuk 6 van de omgevingsvisie. Vanzelfsprekend dat we een goed perspectief voor de boer én voor de natuur als randvoorwaarde willen vasthouden. Dáárom mogen wij hopen dat het aftreden van minister Staghouwer voor de boeren als een positieve ontwikkeling zal uitpakken.”

Volgens gedeputeerde Brink is de ‘verdozing’ nog zeker onder controle. In de toekomst is uiteraard een zorgvuldige afweging tussen economische belangen en leefbaarheid nodig. Verdozing krijgt een plek in de omgevingsverordening, die na vaststelling van de visie wordt gemaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.