16 mei 2018

CDA stemt in met ontwerpbegroting 2019 van OV-Bureau

Het OV-bureau organiseert namens de provincies Groningen en Drenthe en gemeente Groningen voor inwoners en bezoekers doelmatig openbaar vervoer per bus. Op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid stond woensdag 16 mei de Ontwerpbegroting 2019 en de Jaarstukken 2017. 2017 was volgens de Jaarstukken 2017 een goed jaar voor het OV-bureau. De doelen op alle vier hoofdindicatoren zijn in2017 gerealiseerd. Zo is ten opzichte van 2016 het aantal reizigerskilometers met 13,4 % gestegen, is het kwaliteitsniveau van het openbaar vervoer gehandhaafd, is de CO2 -uitstoot met 8,9% gedaald en is het jaar afgesloten met een positief jaarresultaat van € 2,3 miljoen en een kostendekkingsgraad van 51 ,1%. 

Transparantie en communicatie
Namens de CDA-Statenfractie zei Martin Kremers dat hij tevreden is over het functioneren en de behaalde resultaten van het OV-Bureau. Volgens hem is er voldoende transparantie en communiceert het OV-Bureau duidelijk. Maar dat betekent volgens de Christendemocraat niet dat we met z’n allen genoegzaam achterover kunnen leunen. “Vooral de komende jaren komen er spannende tijden aan. Op 9 april van dit jaar is Publiek Vervoer begonnen en de praktijk zal moeten uitwijzen of het Openbaar en Vervoer en Publiek vervoer, zoals beoogd, goed op elkaar aansluiten. Dat is best spannend en vergt een gedegen monitoring.”

Negatief exploitatiesaldo
Dat het spannend wordt blijkt volgens Martin Kremers ook wel uit de begroting 2019 en de meerjarige doorkijk.  Wat hem opvalt is de sluiting van de begroting 2019 met een negatief exploitatiesaldo van € 867.000 en daarna verder negatief oplopend. Zodanig zelfs dat het weerstandsvermogen in 2022 van nu 17,4 miljoen euro geslonken is tot 716.000 euro. Hij kon namens zijn fractie instemmen met het voorstel om de tekorten in 2019 uit dit weerstandsvermogen te dekken.  Wel is hij benieuwd of de effecten van de nieuwe aanbesteding de oplopende tekorten kunnen omdraaien naar een structureel begrotingsevenwicht. “U zult begrijpen dat wij graag zo snel mogelijk in kennis gesteld willen worden of dit al dan niet gelukt is. Zo niet, dan willen wij gelijktijdig horen hoe u de oplopende tekorten richting 2022 dan wel denkt te keren”, zo liet hij gedeputeerde Brink weten 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.