19 mei 2022

CDA strijdt voor behoud van apotheekhoudende huisartsen

De CDA-Statenfractie heeft voor de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE), die gehouden werd op woensdag 18 mei, het manifest ‘Behoud apotheekhoudende huisarts’ geagendeerd. Daaruit blijkt dat de continuïteit van goede zorg met name op het platteland onder grote druk staat. De CDA-fractie stelt vast dat er kennelijk ook in Drenthe problemen zijn. Het beschreven voorbeeld in de gemeente Westerveld, met apotheekhoudende huisartsen in onder andere Vledder en Frederiksoord, maar ook bij de huisartsenpraktijk Annen, is wellicht illustratief. Het manifest wekt de indruk dat apotheekhoudende huisartsen onder druk staan van rigide regelgeving vanuit de Zorgverzekeraars en Nederlandse Zorgautoriteit. 

Leefbaarheid onder druk
De leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied staan volgens CDA-Statenlid Ceciel Mentink door deze ontwikkelingen op gespannen voet met de wens tot zelfredzaamheid en zorgbehoefte thuis. Zelf is Ceciel werkzaam in de zorgsector en zij begon haar bijdrage in het debat met een voorval dat zij in de praktijk meemaakte. Een 87-jarige mevrouw die achter haar rollator loopt vanaf haar aanleunwoning naar de huisarts waar zij een afspraak heeft en waar zij hopelijk haar medicijnen kan meenemen. Onderweg ontmoet zij dorpsgenoten en onderhoudt zij haar sociale contacten. Nu de buurtsuper is gesloten moet zij ook rekening houden met het verdwijnen van de apotheek. “Voorzitter, hiervoor ben ik in de politiek gegaan, om in deze casus iets te kunnen betekenen om aandacht te vragen voor dit soort problematiek”, zegt Ceciel Mentink. “Daarom heb ik namens mijn fractie de ingekomen brief van de huisartsen met een eigen apotheek in deze commissievergadering op de agenda gezet. Door mijn praktijkervaringen zie ik wat het ontbreken van een voorziening als een apotheek kan betekenen voor de leefbaarheid in een dorp of wijk. Daarom willen wij hiervoor aandacht omdat we zien dat de leefbaarheid op het platteland maar ook in wijken en buurten aangetast wordt. Mensen kunnen geïsoleerd raken waardoor ze kunnen vereenzamen. Wij willen voorkomen dat er steeds meer weg wordt gerukt uit het vitale platteland. En niet als een ui elke keer een schil wordt afgepeld en het platteland wordt uitgekleed omdat dit financieel beter uitkomt of omdat men vindt dat de professionaliteit niet gewaarborgd is.”

Overleg aan de Zorgtafel
Van het College van Gedeputeerde Staten en van de andere fracties wilde zij weten of deze specifieke problemen rondom de apotheekhoudende huisartspraktijk breder bekend zijn in Drenthe en op welke manier er binnen de reguliere overleggremia zoals de zorgtafels het overleg met de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) aandacht voor deze problematiek is. “Hoe kunnen we ondersteuning geven om te komen tot het behoud van deze cruciale vorm van gezondheidszorg in het landelijk gebied”, zo vroeg zij verantwoordelijk gedeputeerde Hans Kuipers. Het verdwijnen van de apotheekhoudende huisarts vormt volgens Ceciel Mentink een directe bedreiging voor de leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied. “Dit staat op gespannen voet met het landelijk beleid om ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis te laten wonen en zelfredzaam te laten zijn” zo haalde zij een citaat aan van prof. dr. Bettina Bock van de RUG. “Daarom wil ik graag overleg met de andere fracties om er achter te komen hoe we ondersteuning kunnen geven om te komen tot het behoud van deze cruciale vorm van gezondheidszorg.” 
Verantwoordelijk gedeputeerde Hans Kuipers gaf aan dat het volgens hem in Drenthe geen breed probleem geweest. Binnenkort is er een overleg met de Drentse Zorgtafel en hij deed de toezegging het onderwerp daar te bespreken.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.