08 maart 2018

CDA voelt zich betrokken bij het wel en wee van de RUD

De fracties van CDA en VVD in Provinciale Staten van Drenthe zijn ongerust over de situatie bij de RUD, de Regionale Uitvoeringsdienst van gemeenten en provincie die de milieuvergunningen verleent en de handhaving uitvoert. De aanleiding voor die ongerustheid is de brief van Gedeputeerde Staten waarin wordt aangegeven dat het verwachte rekeningresultaat 2017 voor de RUD Drenthe een diffuus beeld laat zien. Op basis van actuele prognoses is namelijk niet duidelijk of er sprake zal zijn van een positief of een negatief rekeningresultaat. Maar de inhoud van voornoemde brief staat haaks op de brief van 8 november 2017, eveneens van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten, waarin een verwacht tekort van € 600.000, - wordt gemeld.

Niet in control
Bijzonder is echter dat in een periode van ongeveer zes weken een volledig nieuw beeld met betrekking tot het rekeningresultaat 2017 ontstond. De fracties van CDA en VVD zijn van mening dat de financiële rapportage vanuit de RUD op een chaotische wijze verloopt. De brief van 8 november, inclusief de daarbij behorende bijlagen, riep al de nodige twijfels op bij de kwaliteit van het financiële beheer en het daaruit voortvloeiende voorspellend vermogen. De brief van 20 december heeft deze twijfels verder vergroot. CDA-woordvoerder Vegter: ”Wij vinden het van belang dat directie en bestuur het nodige onderzoek laten uitvoeren en maatregelen nemen die erop gericht zijn de financial control en outlook substantieel te verbeteren. Wij stellen prijs op intensivering van de financiële rapportage vanuit de RUD gedurende een periode van minimaal 12 maanden.”

Rapportage verbeteren Meerdere fracties waren het eens met de opvatting van beide fracties en ondersteunden de vraag om een verbetering en intensivering van de financiële rapportage hoewel ook werd opgemerkt dat het College van Gedeputeerde Staten een actieve informatieplicht heeft en men daarom geen behoefte heeft aan frequente rapportages. CDA-Statenlid Siemen Vegter: “De CDA-fractie voelt zich zeer betrokken bij de RUD maar door deze onduidelijkheid ontstaat een beeld dat de RUD niet in control is. Herstel van vertrouwen kan door het Algemeen Bestuur van het RUD ervan te overtuigen om regelmatig te informeren over productie en financiën, waarbij kwaliteit en efficiency een rol kunnen spelen. Daarom wil ik graag elke drie maanden een vorm van rapportage waarin de actuele stand van zaken wordt weergegeven.” Gedeputeerde Bijl deed de toezegging dat hij deze vraag met het bestuur van de RUD gaat bespreken. Op 23 april zal de eerstvolgende begrotingswijziging van de RUD besproken worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.