15 september 2021

CDA vraagt om meer geld voor Regionale Uitvoeringsdienst

RUD Drenthe, de Regionale Uitvoeringsdienst, is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de milieuwetgeving, -regelgeving en -handhaving voor de gemeenten in Drenthe en de provincie Drenthe. De doelgroepen zijn bedrijven, instellingen en inwoners van Drenthe. De ontwerpbegroting voor 2022 stond op de agenda van de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie), provinciale Staten worden in de gelegenheid gesteld een zogenaamde zienswijze in te stellen die het Algemeen Bestuur betrekt bij de vaststelling van de begroting.

Meer bestuurlijke prioriteit
Bart van Dekken, fractievoorzitter van de CDA-fractie, begon met het uitspreken van zijn waardering voor de medewerkers van de RUD die in vaak moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen. Maar hij sprak ook zijn grote zorgen uit over de manier en de koers waarop de RUD ooit tot stand is gebracht. De uitvoerings- en handhavingstaken voor de RUD hebben volgens hem vanaf het begin onder druk gestaan. “Te weinig middelen en bestuurlijke prioriteit. Bij RUD’s in het westen van het land waren er soms grote incidenten nodig om de handhavingsdiensten weer op een bestuurdersagenda te krijgen. Onze branden in Wijster hebben die relatie nog niet kunnen brengen. Veel discussie over meldloketten en prioriteiten. Ik wil nogmaals zeggen dat we de positie van het College van Gedeputeerde Staten in deze begrijpen. Wanneer andere lokale overheden ons niet kunnen of willen steunen in een andere prioriteit bij de RUD in Drenthe dan blijft die lastig. Onze alarmbel rondom sociale veiligheid rinkelt echter al een tijd.” 

Onvoldoende financiën
Volgens Bart van Dekken is gebrek aan voldoende financiën een van de belangrijkste redenen dat de RUD niet optimaal functioneert. “Uit informatie vanuit de RUD blijkt de werkdruk, evenals het ziekteverzuim, nog onverminderd te hoog. Dit doet niets af aan de waardering die wij willen uitspreken voor het goede werk wat deze mensen daar doen. Die goede mensen zijn overigens ook voor tijdelijke ziektevervanging ronduit lastig te vinden. En als ze er al zijn moeten voor relatief veel geld dure professionals worden ingezet. Wanneer je dan leest dat alle onzekere factoren buiten de ontwerpbegroting zijn gehouden dan vraag ik nogmaals wat we nu gaan doen om dit te verbeteren. Vanuit de Provincie moeten we, met alle respect voor de twaalf andere deelnemers, misschien substantieel meer gaan bijdragen. Ik word absoluut niet blij van de mededelingen dat de inhoudelijke keuzes voor het milieutakenpakket afhankelijk zijn van een evaluatie.”

Sociale alarmbellen
Met een alarmkreet sloot Bart van Dekken zijn betoog. “De RUD zal het beter moeten doen. Onze zienswijze is dat er meer bestuurlijke gemeenschappelijke prioriteit moet blijken uit de plannen voor de RUD. Daarmee zijn de constateringen rondom de ontwerpbegroting voor ons ook niet akkoord. Ik hoop dat onze gedeputeerde als lid van het Algemeen bestuur van de RUD de zorgen die er zijn nogmaals onder de aandacht brengt. Verantwoordelijk gedeputeerde Hans Kuipers deelt de zorgen van het CDA en andere fracties maar een provinciale bijdrage ziet het College van Gedeputeerde Staten niet zitten. “Er is nu een nieuwe verrekening systematiek waarbij gemeenten en provincie betalen voor de diensten die zij bij de RUD afnemen. Als de provincie nu als enige meer gaat betalen subsidieert zij de gemeenten.” Bart van Dekken is niet tevreden met het antwoord. “De uitleg van de gedeputeerde dat dit impliciet zou beteken dat de gemeenten daarmee extra worden gesubsidieerd, wordt vanuit deze systematiek begrepen maar mag fundamenteel anders. Een andere aanpak op de verrekensystematiek, waarbij de Provincie principieel meer of anders bijdraagt, blijft bij het CDA een wens.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.