03 februari 2016

CDA wil eerlijke verdeling van lusten en lasten

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft een bureau verkenningen uitgevoerd in het plangebied waar een windpark De Drentse Monden Oostermoer gepland is. Het rapport werd besproken in de Statencommissie Omgevingsbeleid. Een van de uitkomsten is dat er nog steeds veel weerstand is bij de bewoners van dit gebied en kritiek op de lopende procedure en de informatievoorziening. Maar het CDA ziet ook kansen.

CDA-Statenlid Klaas Neutel ziet echter aanknopingspunten in het rapport om gesprekken met alle belanghebbenden opnieuw op gang te brengen. “Dat er een gebrek aan vertrouwen is vanuit de bewoners naar de initiatiefnemers toe is ook wel duidelijk. Maar hoopvol is dat er wel behoefte is van de bewoners om beter geïnformeerd te worden over de plannen en de gevolgen van het plaatsen van windmolens. Dat men dat niet ziet gebeuren in de vorm van grootschalige informatiebijeenkomsten is een logische conclusie, want die zijn al te vaak gehouden, waarbij de bewoners van het gebied niet de indruk hebben gekregen echt geïnformeerd te worden.”

Volgens Neutel is er een gebrek aan vertrouwen tussen de partijen dat vooral veroorzaakt wordt door de manier van optreden van minister Kamp en het ministerie van EZ. Onderdeel van het gebrek aan vertrouwen wordt ook gevormd door het feit dat men niet over dezelfde informatie beschikt. In ieder geval aanwijzingen heeft dat verschillende groepen op verschillende momenten over andere informatie beschikken.

“De discussie is in een starheid terecht gekomen waar je bijna niet meer uitkomt. Om uit de patstelling te komen wordt door het CDA een periode van rust voorgesteld. Er is in de streek een duidelijke behoefte om blanco opnieuw te beginnen en de CDA-Statenfractie steunt dat.” Hij stelde voor het onderwerp een aantal maanden te laten rusten. Dat vond gedeputeerde Stelpstra echter geen goed idee omdat hij vindt dat je daarmee de bewoners in het gebied onzekerheid biedt.

Neutel stelde voor om in de toekomst kleinschalige bijeenkomsten te houden om het gesprek met de inwoners aan te gaan over de gevolgen van het plaatsen van windmolens. “Met open vizier en met openheid over alle informatie die er te geven is. Want ook op kleinschalige bijeenkomsten zullen de tegenstellingen tussen bewoners en initiatiefnemers blijven bestaan als het gesprek niet anders wordt aangepakt dan het tot nu toe is gebeurd. Het is dus van belang hoe die kleinschalige bijeenkomsten worden ingericht.” Gedeputeerde Stelpstra riep de Statenleden op hem te helpen om met belanghebbenden aan tafel te komen. 

Tijdens de Statenvergadering op 3 februari werden een motie ingediend door PvdA, VVD, CU en CDA waarin het College van GS werd opgeroepen een zienswijze in te dienen bij de Minister als het Ontwerp Inpassingplan ter inzage gelegd wordt. Naar de mening van de coalitiepartijen is hierin mogelijk onvoldoende rekening gehouden met eerdere wensen van Provinciale Staten van Drenthe. De motie werd Statenbreed aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.