27 oktober 2021

CDA wil meer geld voor Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Tijdens de vergadering van de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie), die werd gehouden op woensdag 27 oktober 2021, stond onder andere de begroting 2022 op de agenda. Uit het gepresenteerde financieel beeld blijkt volgens het College van Gedeputeerde Staten dat zij een Begroting 2022 aanbieden die duurzaam in evenwicht is. De begroting biedt voor 2022 een vrije bestedingsruimte van bijna twee miljoen euro en bij de begrotingsbehandeling in de vergadering van Provinciale Staten biedt dat de fracties gelegenheid om met voorstellen te komen. In de commissievergadering kwamen veelal de financiële specialisten aan het woord. Gertjan Zuur is voor de CDA-Statenfractie financieel woordvoerder.

Vooraf zijn alle fracties in de gelegenheid gesteld om technische vragen te stellen en ook Gertjan Zuur heeft daar gebruik van gemaakt. “De CDA-fractie heeft met belangstelling kennisgenomen van dit lijvige document. Daar getuigt ook de relatief lange lijst van technische vragen van. Dit is voor mij de 3e begroting en, hoewel het hier en daar wel wat duidelijker wordt, blijft het soms toch nog wel zoeken naar de betekenis van en de wereld achter de cijfers. Gelukkig heeft de beantwoording van de technische vragen ons, en ook mij, daarbij geholpen, waarvoor dank. Er resteert nog een beperkt aantal punten waar wij graag een reactie van het college op zouden willen krijgen.”
Zo wilde Gertjan Zuur van het College van Gedeputeerde Staten horen hoe zij invulling denken te geven aan het in de begroting opgenomen voornemen om Drenthe nog mooier te kunnen maken terwijl steeds mee zogenaamde cofinanciering nodig is voor het geld dat van het Rijk en uit Brussel komt voor verschillende projecten. Ook wilde hij weten van het College van Gedeputeerde Staten wat hun beeld is voor een goede besteding van de vrije bestedingsruimte in 2022.

Bereikbaarheid
In de begroting wordt door het college gesproken over het strekken van lijnen waarmee wordt bedoeld, zo blijkt uit de beantwoording van een technische vraag van Gertjan Zuur, het optimaliseren van de lijnvoering van bussen. Bijvoorbeeld door bussen niet door dorpen en wijken te laten rijden, maar erlangs. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief begreep hij dit antwoord maar hij wilde toch aandacht vragen voor de echte bereikbaarheid. " Voor de bereikbaarheid van inwoners, inclusief degenen die kwetsbaarder en minder mobiel zijn. Laat ook die inwoner niet langs onveilige toegangswegen gaan en op haltes in the middle of nowhere staan. De CDA-fractie pleit juist ook voor aandacht dáárvoor.”

Sociale veiligheid elementair
Voor het CDA is het niet optimaal functioneren van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)belangrijk om aan de orde te stellen bij de begrotingsbehandeling. RUD Drenthe is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van de milieuwetgeving, -regelgeving en – handhaving voor de gemeenten en de provincie Drenthe. De doelgroepen zijn bedrijven, instellingen en inwoners van Drenthe. Gertjan Zuur vindt dat deze uitvoeringstaak raakt aan de sociale veiligheid van de provincie Drenthe en haar inwoners. “Zowel bij de milieuhandhaving, waaronder ook te rekenen de taken rondom het roeren of manipuleren van de bodem, als de andere taken is een hoge bestuurlijke prioriteit tot de risico’s in de provincie gewenst, zowel bij de gemeenten als bij de provincie. Sociale veiligheid, handhaving en toezicht rondom milieu en leefomgeving is elementair voor het CDA. Wat het CDA betreft dienen de gemeenten en zeker misschien wel juist onze provincie in dat kader hun verantwoordelijkheid te nemen. Onze toezichthouders en handhavers moeten kunnen rekenen op meer comfort en steun.  Niet alleen moreel, maar ook ten aanzien van menskracht en toereikende ondersteuning zoals een goed computersysteem voor de uitvoering van hun belangrijke taken. Wat het CDA betreft is een verhoging van de financiële bijdrage aan de RUD aan de orde. Dat is nadrukkelijk níet bedoeld als het dichtlopen van gaten van de gemeenten, want ook die moeten, zo vindt het CDA, hun verantwoordelijkheid nemen. Maar dat geldt wat ons betreft zeker voor de provincie als belangrijk aandeelhouder in de RUD. Wellicht kan dat een vliegwiel vormen voor de gewenste verhoging, ook bij de gemeenten.” Hij wilde van het College van Gedeputeerde Staten weten of zij daartoe bereid is en zij daar met de gemeenten wil bespreken. “Mede afhankelijk van het antwoord van het college overwegen wij met een amendement of motie te komen in de Statenvergadering. Al was het maar om onze provinciale vertegenwoordiging in het bestuur een flinke duw in de rug te geven en om de gemeenten zover te krijgen om dit ongewenst stiefkind de kans te geven zich voldoende te ontwikkelen. Wij horen graag of wij daarbij kunnen rekenen op de steun van de andere fracties.”

In een motie vraagt CDA meer geld voor RUD
Vanuit het College van Gedeputeerde Staten kwam er geen toezegging en daarom diende de fractievoorzitter van de CDA-Statenfractie Bart van Dekken tijdens de begrotingsvergadering van Provinciale Staten, die gehouden werd op woensdag 10 november, een motie in om meer geld beschikbaar te krijgen voor de RUD. “Onze leefomgeving moet veilig blijven. Daarom wil het CDA meer geld voor het ontwikkelprogramma bij de Regionale UitvoeringsDienst en hebben daarom een motie ingediend, samen met de fractie van de ChristenUnie.” Na toezegging van verantwoordelijk gedeputeerde Hans Kuipers en zijn oproep om de resultaten van een evaluatie bij de RUD af te wachten kondigde Bart van Dekken aan de ingediende motie aan te houden. Daarmee heeft hij deze nog achter de hand als dat nodig mocht zijn.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.