01 juli 2020

CDA wil nog meer noaberschap in de Sociale Agenda

In het coalitieakkoord 'Drenthe, mooi voor elkaar!' 2019-2023 is opgenomen dat de provincie wil investeren in een levendig en sociaal Drenthe. Dit voornemen is uitgewerkt in de Investeringsagenda 2020-2023, waarin het opstellen van de Sociale Agenda 2020-2023 is aangekondigd. De Sociale Agenda 2020-2023 is de uitvoeringsagenda voor concrete activiteiten, innovatieve projecten en experimenten met het doel om meerwaarde en doorbraken in effectieve samenhang en samenwerking met gemeenten en maatschappelijke partners te realiseren. Nu echter de besluitvorming over de Investeringsagenda na de zomer plaatsvindt zijn er veel onduidelijkheden over de financiering van de projecten in de sociale Agenda. Vooruitlopend op de besluitvorming in de Investeringsagenda vraagt het College van Provinciale Staten aan Provinciale Staten nu al een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen.

Het voorstel werd besproken tijdens de digitale vergadering van Provinciale Staten op woensdag 1 juli waarbij Ceciel Mentink namens het CDA het woord voerde. Tijdens de vergadering trad er een technische storing op waarbij zij niet haar volledige tekst kon uitspreken. Hieronder volgt haar volledige bijdrage voor de sociale agenda.

“Voorzitter, de CDA-fractie is zoals al eerder gememoreerd content over het proces van de totstandkoming van de sociale agenda, te meer omdat de verschillende partijen erbij zijn betrokken. Deze sociale agenda is een actiegerichte agenda en sluit aan op de beleidsdoelen van de partners. Doelen die het CDA ook erg belangrijk vindt net zoals de samenwerking tussen mensen, of wel het noaberschap. Wat het CDA betreft mag dit noaberschap wel meer tot uiting komen en concreter omschreven in de doelen. Zorgen voor de ander is bovenal een uiting van genegenheid, dagelijks maak ik in de zorg mee wat deze genegenheid betekent voor de mens. Vooral tijdens de Lock down zag ik als noaberschap de genegenheid bij mensen, inwoners die de medewerkers in de zorg een hart onder de riem staken met dozen bonbons, bloemen en kaarten. Bewoners die genegenheid zoeken bij de medewerkers en vrijwilligers in de zorg om zo de eenzaamheid te voorkomen. Deze genegenheid/noaberschap veroorzaakt veel emotie en solidariteit bij mensen. Elkaar helpen binnen de muren, omzien naar elkaar maar ook angst, wat als het ons raakt, hoe gaan we daar mee om? Door het werkplan uit te werken wordt een begin gemaakt om maatwerk leveren en daar is het CDA van harte mee eens. Deze sociale agenda past bij de filosofie van het CDA. De creatieve verbindingen met mensen vormgeven. Kwetsbaarheid verminderen en sociale veiligheid bieden voor iedereen die dat nodig heeft, elkaar helpen Zij aan zij. Daarom kan de sociale agenda rekenen op steun van het CDA.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.