24 mei 2018

CDA wil provincie goed overdragen aan volgende generatie

Op de agenda van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE ) stond onder andere de behandeling van de Voorjaarsnota 2018. Door vaststelling van de Voorjaarsnota 2018 stellen Provinciale Staten het meerjarige inhoudelijke en financiële kader voor de Begroting 2019 en de jaren daarna vast. Deze Voorjaarsnota 2018 wordt betrokken bij de Algemene Beschouwingen voor de Begroting 2019 die gehouden worden tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 6 juni a.s.

 “Wat voor een provincie willen we doorgeven aan de volgende generatie. Welke thema’s moeten we daarbij oppakken en kunnen we dat alleen”, zo vroeg CDA-Statenlid Siemen Vegter zich af tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de commissievergadering. “Kunnen wij alleen de klimaatopgaven realiseren, kunnen wij alleen alle plastic in Drenthe verbieden, kunnen wij alleen voldoende werkgelegenheid realiseren en kunnen wij alleen de schuldenproblematiek en armoede oplossen. Het kabinet heeft hier een duidelijke lijn uitgezet en wij als provincie Drenthe kunnen het niet alleen.”

Slimheid en creativiteit
Om grote maatschappelijke thema’s goed en stevig aan te vliegen, is door het kabinet in samenwerking met de provincies, gemeenten en waterschappen, het zogenaamde IBP, het Inter Bestuurlijk Programma in het leven geroepen waar alle bestuurslagen hun handtekening onder gezet hebben. Het college van Gedeputeerde Staten heeft in de voorjaarsnota een opsomming gemaakt van de afgesproken thema’s. Wat hierbij volgens Siemen Vegter opvalt is dat in het akkoord ook een drietal programma’s zijn opgenoemd die door het college van GS niet meegenomen zijn in de Voorjaarsnota. Hij doelde daarbij op ‘Merkbaar beter in het sociaal domein’, ‘Problematische schulden voorkomen en oplossen’ en ‘Nederland en migrant voorbereid’. “Als de bestuurslagen samen afspraken hebben gemaakt om problematiek gezamenlijk te lijf te gaan, heeft het college dan op deze drie onderwerpen een andere visie”, zo vroeg de Christendemocraat zich hardop af. Overigens biedt het IBP volgens hem ook een kans om maatschappelijke opgaven die de provincie Drenthe overstijgen hierin onder te brengen. “Hier kunnen wij wellicht met slimheid en creativiteit gebruik van maken om onze doelstellingen beter te realiseren.”

Graag ongelijkvloerse kruising
De voorjaarsnota ademt volgens Siemen Vegter de afronding van een bestuursperiode die zo langzamerhand ten einde loopt. De investeringsagenda loopt goed en daarover is in de bestuursrapportage al adequaat geïnformeerd. “Wij zien goede ontwikkelingen op het punt van bereikbaarheid. Een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 wordt voorbereid. In het investeringsprogramma Verkeer en Vervoer is een substantieel deel opgenomen voor het verkeersplein Gieten. Maar dit is echter onvoldoende om de kruising N33 met de N34 geheel ongelijkvloers te maken, en dat begrijpen wij heel goed. Toch wil de CDA-fractie heel graag het College van Gedeputeerde Staten verleiden dat u ambitie laat zien om wél een ongelijkvloerse kruising mogelijk te maken. We hebben dit jaar gezien bij het aantreden van het nieuwe kabinet dat er extra middelen beschikbaar zijn gekomen voor knelpunten in provinciale wegen en het is niet ondenkbaar dat er de komende jaren opnieuw extra middelen beschikbaar komen. Wij zien dan graag dat Drenthe zich meldt om dit knelpunt, dat bijna dagelijks in het nieuws is, wordt opgelost.”

Drenthe is een mooie provincie Wat betreft Energiek Drenthe ziet de CDA-fractie dat volop ingezet wordt op sportevenementen. Wat betreft cultuur vroeg het CDA zich af of de verdeling van de subsidie voor bibliotheken over de verschillende gemeenten nog gedifferentieerd kan worden. Bij de Algemene Beschouwingen komt de CDA-fractie daar op terug. “Al met al zien wij een mooie provincie met tal van activiteiten en ontwikkelingen, een provincie die we door kunnen geven”, aldus Siemen Vegter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.