12 juni 2024

Draagvlak en communicatie belangrijk bij verduurzamingsopgave.

In de commissievergadering van het Drents Parlement was de nieuwe Energie-agenda 2024-2027 geagendeerd. Het CDA ziet dat de agenda is voorzien van heel veel activiteiten, die voor de verduurzaming en energietransitie nodig zijn. Wel vraagt de fractie zich af of en hoe de inwoners van Drenthe hierbij betrokken en ingezet worden.

Energietransitie voortvarend oppakken
In het coalitieakkoord ‘Samen bouwen we Drenthe’ is de ambitie uitgesproken om de energietransitie in Drenthe voortvarend op te pakken. De aanpak heeft vorm gekregen in de Energie-agenda 2024-2027. In deze agenda staan de belangrijkste speerpunten, activiteiten en doelen van het energiebeleid voor de huidige bestuursperiode.
Doel van de Energie-agenda is bij te dragen aan realisatie van de Drentse doelstelling om in 2030 40% van het energiegebruik uit hernieuwbare bronnen te betrekken. Daarnaast moet de energie-infrastructuur in Drenthe geschikt worden gemaakt om de nieuwe wijzen van energieproductie en -gebruik te kunnen faciliteren. 

Provincie is regisseur
Woordvoerder Gertjan Zuur begon zijn betoog met dat niet alles overal kan. Alles is afhankelijk van elkaar. Het standpunt van het CDA is dat we ons nu niet kunnen veroorloven nieuwe energiebronnen uit te sluiten. Want het is alle hens aan dek de komende jaren, om te kunnen en blijven voorzien in de energievraag van de toekomst. Dat vraagt visie, kennis en samenwerking. Volgens het CDA moet de provincie de regisseur zijn voor het toekomstbestendig maken van Drenthe op ieder gebied, dus ook als het gaat om verduurzaming. 
Gertjan Zuur: ‘Onze fractie vraagt zich desalniettemin wel af of en hoe onze inwoners, de inwoners van Drenthe hierbij betrokken en ingezet worden. Want het begint toch vaak bij de individuele inwoner, die overtuigd moet worden van de noodzaak. Maar vooral ook dat dat iets van hem of haar vraagt. En dan moet antwoord kunnen worden gegeven op hele logische kwesties en vragen. 

Draagvlak bij de inwoners belangrijk.
Gertjan gaf in zijn betoog aan dat voldoende draagvlak bij de inwoners van Drenthe voor de verduurzaming belangrijk is. Hij noemde een aantal aandachtspunten:
1.    De netcongestieproblematiek in relatie tot de aanleg van de zonneroute A37.
2.    De positie van huurders waarvan de woningen zijn verduurzaamd middels het leggen van zonnepanelen. Na verhoging van de huren krijgen zij nu ook te maken met extra kosten voor teruglevering van opgewerkte energie.
3.    Door netcongestie kan het zijn dat zonnepanelen van particulieren op piekmomenten worden uitgeschakeld. 
Dit alles bepaalt de publieke opinie, de bereidwilligheid om bij te dragen, om plannen te steunen, om er vól voor te gáán. Het CDA vroeg het college dan ook dat de provincie hierop voldoende acteert, zowel in communicatie, als ook met participatie. 

In tweede termijn kwam Gertjan Zuur met de suggestie om te overwegen om, vanwege de eerder als voorbeeld gestelde vragen, te komen met een Q&A voor de inwoners, waarin een eerlijk en goed antwoord wordt gegeven op dergelijke vragen.”  Gedeputeerde Jumelet gaf bij de beantwoording aan zowel de Q&A voor inwoners als het dashboard te overwegen en mee terug te nemen naar de organisatie.”

Lees hier het betoog van Gertjan in eerste termijn.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.