17 december 2018

Drenthe doet het goed

In december bracht de CDA-Statenfractie een werkbezoek aan het Recreatieschap Drenthe. Recreatieschap Drenthe is een samenwerkingsverband van en voor de Drentse gemeenten en de Friese gemeente Ooststellingwerf en ondersteunt de gemeenten in de vitalisering en groei van de vrijetijdssector. Dat doet ze met projecten, kennis en de inzet van het stimuleringsfonds voor recreatie en toerisme. Daarnaast speelt het Recreatieschap Drenthe een belangrijke rol binnen de toeristische informatievoorziening en bij het ontwikkelen en onderhouden van recreatieve routes en netwerken.

Directeur Dick Dijkstra van het Recreatieschap ontving de fractie en gaf een uiteenzetting van de werkzaamheden van zijn uitvoeringsorganisatie. Grofweg zijn de werkzaamheden te onderscheiden in drie pijlers, namelijk
1. Het delen van kennis en gemeenten adviseren voor recreatie en toerisme;
2. Ontwikkelen en onderhouden van recreatieve routes en netwerken;
3. Ondersteunen van recreatieve projecten als bijvoorbeeld vitale vakantieparken.
Actueel is momenteel de aanpak van de overheid op gebied van vitaliseren en transformeren vakantieparken. Rijk, provincies en gemeenten sluiten convenanten met de recreatiesector om bijvoorbeeld ook ondermijning tegen te gaan.

Beschermen, beleven en benutten
Directeur Dick Dijkstra van het Recreatieschap is van mening dat beleven en benutten van de natuur meer in balans moet komen met de pijler beschermen. Met de fractie besprak directeur Dijkstra de mogelijkheden om dat beleven en benutten verder uit te werken omdat juist die elementen belangrijk zijn voor recreatie en toerisme. Staatsbosbeheer heeft volgens hem ook een belangrijke taak voor het onderhouden van de recreatieve voorzieningen. De Provincie kan met haar subsidies ook sturen op meer inzet op het in stand houden van de recreatieve voorzieningen. “Hoe kunnen we meer financiële focus neerleggen op beleven en benutten zodat er meer balans komt in  beschermen, benutten en beleven”, zo vroeg hij zich af.

Onderhoud
Er is veel geld beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen maar niet altijd wordt goed nagedacht over de bestendigheid. Dijkstra pleitte voor een onderhoudsfonds om de recreatieve paden te onderhouden. Positief was hij over de samenwerking met de provincie, hij noemde met name de samenwerking bij het project Vitale vakantieparken. Het begrip ‘gastheerschap’ was tijdens het werkbezoek de rode draad. Provincie en gemeenten willen het toeristen naar de zin maken en voor hen een goede gastheer zijn. Daarom zal vooral kwaliteit geboden moeten worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.