18 april 2018

Drenthe loopt voorop met aanleg van Breedbandinternet

In de huidige Statenperiode heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) in haar collegeprogramma van 2015 expliciete doelstellingen omtrent breedband opgenomen. GS hebben de ambitie om geheel Drenthe in het voorjaar van 2019 te voorzien van breedbandinternet dat voldoet aan de norm voor een Next Generation Access (NGA)-netwerk. GS verwijzen daarbij naar het belang van digitale en fysieke bereikbaarheid om het platteland vitaal te houden. De Drentse aanpak wordt door de Noordelijke Rekenkamer (NRK) getypeerd als ‘stimulering van onderop’. Lokale bewonersinitiatieven staan centraal en het beleid is gericht om hen in staat te stellen het breedbandnetwerk te realiseren. Daartoe is een samenhangend instrumentarium ontwikkeld. Het financiële instrumentarium van de provincie voor de aanleg van breedbandinternet bestaat uit een vraagbundelingssubsidie en een aanlegsubsidie. Daarnaast is een Breedbandplatform opgericht voor inhoudelijke ondersteuning van bewonersinitiatieven. Verder is er een coördinatiepunt voor slim meeleggen in het leven geroepen.  Op verzoek van Provinciale Staten (de onderzoekscommissie) heeft de Noordelijke Rekenkamer onderzocht hoe de provincie de afgelopen jaren het beleid heeft vormgegeven.

Draagvlak en veel vrijwilligers
Statenlid Bart van Dekken zei namens de CDA-fractie dat hij blij is met het positieve rapport van de Noordelijke Rekenkamer. “Uit alles blijkt dat we op de goede weg zijn met de beweging om snel  Internet te realiseren. We hebben een bottom-punt beleid krachtig en goed neergezet. Draagvlak gerealiseerd en vele vrijwilligers ondersteund. Dat moeten we blijven doen ook al is er soms sprake van een zoektocht.” Belangrijk is volgens Bart van Dekken dat vanuit Provinciale Staten een werkgroep Breedband in het leven is geroepen waar alle Statenfracties aan meedoen.

Zelf aanleggen geen optie
De NRK heeft een aantal aanbevelingen genoemd in het rapport die vrijwel allemaal worden overgenomen door Gedeputeerde Straten. Alleen de aanbeveling dat – mocht in bepaalde gebieden geen breedbandinternet van de grond komen – het zelf aanleggen een optie is die overwogen kan worden, wordt niet onderschreven. Christendemocraat Bart van Dekken is het op dit punt eens met de opvatting van Gedeputeerde Staten dat de provincie principieel niet zelf breedband moet aanleggen. “Het zou een provinciale overheids-nutsvoorziening opleveren en dat moeten we niet doen.” Hij sloot af met de conclusie dat het mooi is dat Drenthe koploper is om snel internet mogelijk te maken. “In alle bescheidenheid gezegd, het is zeer belangrijk dat we de waardering voor onze koers vasthouden en blijven uitspreken. De collega’s in Friesland en Groningen kijken terecht met veel belangstelling naar de realisatie van ons project. Het rapport geeft goede richting om deze positieve lijn vast te houden.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.