18 september 2019

Drenthe maakt plannen voor hernieuwbare energie

Gemeenten, provincies en waterschappen hebben met het Kabinet afgesproken te gaan werken aan de energieopgave voor Nederland en hebben aangeboden om hiervoor Regionale Energiestrategieën (RES) te gaan ontwikkelen. Dit aanbod heeft een plek gekregen in het ontwerp-Klimaatakkoord. Drenthe is zo’n zogenaamde RES-regio en de gemeenten, waterschappen en provincie moeten nu tot een startnotitie komen. Met de RES, die op participatieve wijze tot stand zal komen, gaat de provincie met haar partners op zoek naar ruimte voor de productie van grootschalige hernieuwbare elektriciteit.

De partners in Drenthe bepalen daarbij zelf welke technieken zij willen toepassen zoals zon, wind of anders. De inpasbaarheid op het elektriciteitsnetwerk, het behoud van ruimtelijke kwaliteit en leefomgevingskwaliteit, lokaal eigenaarschap en het benutten van sociaaleconomische kansen voor Drenthe zijn daarbij belangrijke aspecten. De uitkomsten vormen het voorstel voor de bijdrage van Drenthe aan de nationale doelstelling om in 2030 35 TWh hernieuwbare elektriciteit op land te produceren. Daarnaast worden met de Regionale Energie Strategie (RES)afspraken gemaakt over de regionale verdeling van beschikbare warmtebronnen, als alternatief voor aardgas.  

Drenthe zelf de regie
Tijdens de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid stond de startnotitie op de agenda. Siemen Vegter is woordvoerder voor de CDA-Statenfractie en waarschuwde voor het ingrijpen van het Rijk als de regio niet zelf tot het gewenste doel komt. Om tot de landelijke doelstelling van 35 TWh te komen moeten de dertig regio’s nog ongeveer 8 TWh realiseren. De CDA-fractie vindt het volgens Siemen Vegter onacceptabel dat indien de voorstellen van alle regio’s gezamenlijk niet geheel optellen tot het geformuleerde doel, dat dan de rijksoverheid nog even langs komt om een extra doelstelling neer te leggen. “Zo gaan we niet weer met elkaar om. In onze visie komt er straks op basis van de inspanningsverplichting, die we allemaal voelen, een serieus voorstel en dát gaan we uitvoeren en wel zo snel mogelijk. Dát is de spirit, die bij dit onderwerp hoort, en daar past geen resultaatverplichting bij.”

Aanzienlijke tekorten gemeenten
Daarnaast hekelde Siemen Vegter de door het Rijk gehanteerde ‘trap op, trap af’-systematiek waarbij uitgaven van de decentrale overheden gelijke tred houden met uitgaven van de rijksoverheid. Hierdoor hebben de meeste Drentse gemeenten momenteel tekorten. “Om de effecten van het klimaatakkoord en de te nemen maatregelen zo succesvol mogelijk te laten zijn, is het natuurlijk niet handig dat de meeste Drentse gemeenten met aanzienlijke tekorten zitten, die niet alleen door toename kosten jeugdzorg worden veroorzaakt, maar deels ook door het effect van de trap-op-trap-af systematiek. Dit kan zelfs een evenwichtige eerlijke verdeling van lasten en lusten onder druk zetten. Wellicht is het een goede suggestie om in Drents verband, op basis van de 12 + 1 gedachte (samenwerking 12 gemeenten en provincie), dit punt aanhangig te maken via de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) en Interprovinciaal Overleg (IPO) om zo deze onbedoelde effecten tegen het licht te houden en zo mogelijk met wijzigingen in dit beleid te komen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.