29 september 2021

Drenthe reist duurzaam, werkgevers stimuleren in duurzaam rijgedrag

In de Drentse mobiliteitssector is het wegverkeer verantwoordelijk voor ca. 92% van de CO2-uitstoot. Meer dan de helft van deze wegkilometers is werk gerelateerd. Werkgevers kunnen een grote rol spelen in het stimuleren van duurzaam rijgedrag en de daarbij behorende CO2-reductie. De provincie heeft zich aangesloten bij de Coalitie Anders Reizen, die ruim 500.000 medewerkers van ruim zeventig grote organisaties vertegenwoordigt. De ambitie van deze coalitie is de uitstoot van zakelijk reizen te halveren in 2030. Er is nu een plan van aanpak gemaakt waarmee de provincie werkgevers stimuleert om slimme en duurzame mobiliteitsmaatregelen te treffen. Speerpunten daarin zijn fietsen, hybride werken en veilig reizen met Openbaar Vervoer. 

Alle hens aan dek
Klaas Neutel is woordvoerder namens de CDA-Statenfractie tijdens de behandeling in de Statencommissie Omgevingsbeleid. Hij noemde het een mooie toevalligheid dat juist vandaag het landelijke CDA haar klimaatvisie presenteerde waarin onder meer staat dat het klimaatbeleid ambitieuzer moet. “Vanuit onze kernwaarde Rentmeesterschap moeten we de klimaatdoelstellingen benaderen. We hebben de aarde niet in ons bezit maar te leen. Daar moeten we goed op passen. In het plan van aanpak ‘Drenthe reist duurzaam’ wordt het bedrijfsleven voor een belangrijk deel partner gemaakt bij de energiebesparing. Ook in de CDA-visie is een belangrijke rol weggelegd voor de industrie. Niet alleen wat betreft de uitstoot, maar ook in de gouvernance. De industrie, het bedrijfsleven, kan meer voor de maatschappij doen. Nu lijkt het erop dat de industrie er alleen is voor het tevreden houden van de aandeelhouders. Daarom is wat het CDA betreft nu alle hens aan dek om ervoor te zorgen dat wij als goede rentmeesters deze aarde kunnen doorgeven.  Maar je moet je afvragen of je geld wel goed wordt besteed.”

Urgentie groot
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 29 september 2021 stond het voorstel ter besluitvorming op de agenda en Eline Vedder betoogde namens de CDA-Statenfractie dat haar fractie met dit voorstel in haar maag zit. “We onderschrijven de duurzaamheidsdoelstellingen maar vinden dat het voorstel niet goed in elkaar zit. Niet duidelijk is hoe de stimuleringsmaatregelen eruit gaan zien en de financiële onderbouwing klopt niet. Daarom zou mijn fractie graag zien dat de gedeputeerde het voorstel terugneemt, aanpast en opnieuw aan Provinciale Staten voorlegt.” Gedeputeerde Bijl erkende dat de scherpte in het voorstel ontbreekt en hij kon de aangetoonde cijfers van Eline Vedder op dat moment niet weerleggen. Hij weigerde echter het voorstel terug te nemen omdat volgens hem de urgentie groot is en stappen gezet moeten worden. Wel deed hij de toezegging om binnen drie of vier maanden met een financiële rapportage te komen waarin de opmerkingen van het CDA worden betrokken. Eline Vedder legde met een stemverklaring uit waarom de CDA-fractie uiteindelijk toch instemt met het voorstel. “Het CDA is het met de gedeputeerde eens dat de urgentie groot is om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. De toezegging van de gedeputeerde om met een betere projectinvulling te komen alsmede met een uitgebreide financiële onderbouwing is voor ons reden om uiteindelijk in te stemmen met het voorstel.”

Met het uitvoeren van het project over de periode 2020-2023 is een bedrag gemoeid van € 2.096.000 waarvan het Rijk een bedrag van € 1.023.000 voor haar rekening neemt. Naast het bedrag dat de provincie al gereserveerd had is nog een aanvullend bedrag van € 693.000 nodig waarvoor toestemming van Provinciale Staten nodig is. Het voorstel werd aangenomen met dertig stemmen voor en negen stemmen tegen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.