03 februari 2021

Drentse Duitslandagenda, noaberschap over grenzen heen

In het Coalitieakkoord van Provinciale Staten van Drenthe, ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’, heeft het College van Gedeputeerde Staten aangegeven dat zij met de bestaande Duitslandagenda internationale kansen willen benutten. Zij hebben nu een nieuwe Drentse Duitslandagenda uitgewerkt voor de periode 2020-2023 die in concept is besproken met veel partners in Nederland en Duitsland.  Aan Nederlandse zijde betrof dit de colleges van Burgemeester en Wethouders van de twaalf Drentse gemeenten, de Colleges van Bestuur van NHL Stenden Hogeschool, Alfa College en Drenthe College, de Dagelijkse Besturen van de waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa’s en de Dagelijkse Besturen van de Eems Dollard Regio (EDR) en de EUREGIO. Aan Duitse zijde waren dat de ‘buurkreisen’ Emsland en Grafschaft Bentheim en het Amt für regionale Landesentwicklung WeserEms (ArL Weser-Ems).

Over grenzen heen
De uitkomsten van de bestuurlijke consultatieronde en de bespreking binnen de Statenwerkgroep DrEUn is meegenomen bij de uitwerking van de definitieve Drentse Duitslandagenda 2020-2023 die   behandeld werd in de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) en de Statenvergadering op 3 februari. Voor de CDA-Statenfractie is Ceciel Mentink woordvoerder en zij gaf aan dat het CDA altijd een voorstander is van verbinding en goede samenwerking. “Over grenzen heen kijken. Ook in deze Duitslandagenda zie je dat de verbinding en de samenwerking met ons buurland Duitsland al goed op dreef is en dat we graag verder willen in de regio door afspraken te maken zowel op economisch als op juridisch vlak. Wij vinden het positief en spreken onze waardering uit naar alle organisaties en bestuurlijke overleggen die hier mee verbonden zijn om zodoende de eerste kadernota te realiseren. Er is veelvuldig hoor en wederhoor toegepast.”

Samenwerking in de zorg
Door de sociaal-maatschappelijke en economische integratie in de grensregio te bevorderen en internationale kansen te benutten zijn er in de Duitslandagenda 2020 - 2023 volgens Ceciel Mentink een aantal sporen uitgewerkt. Of het nu gaat om handelsbevordering, personenvervoer, energietransitie of arbeidsmarkt. Al deze sporen zijn er volgens haar om de grensregio meer te verbinden om zo ook meer innovatie te creëren waar beide landen/regio’s hun voordeel bij hebben, zo ga je elkaar versterken in Europa. “Toch mist het CDA nog iets, juist in deze door Corona geteisterde tijd, en dat is samenwerking op gebied van zorg. Wil het College van Gedeputeerde Staten onderzoeken wat we hier voor elkaar kunnen betekenen? Te denken valt aan zorguitwisseling of goede connecties leggen met omliggende ziekenhuizen, we weten dat dit al op kleine schaal gebeurt maar misschien zijn er in de toekomst nog meerdere mogelijkheden. Het CDA ziet hier kansen voor onze gemeenschap, of het nu werkgelegenheid is of cultuur of dat jongeren kennis maken met elkaar, het is verbinden, het is samenwerking, het is noaberschap over grenzen heen, en om Angela Merkel te citeren; Wir schaffen Das”.

Door de ChristenUnie werd, samen met onder andere de fractie van het CDA, een amendement ingediend om naast de verbinding Emmen - Rheine de Nedersaksenlijn tussen Emmen–Stadskanaal toe te voegen. Dit amendement werd aanvaard.

Gedeputeerde Stelpstra gaf op de vragen van Ceciel Mentink aan dat er op dit moment verkenningen plaatsvinden over samenwerking in de zorg. In relatie met de Coronacrisis hebben de Commissarissen van de Koning in Drenthe en Groningen overleg met hun Duitse ambtgenoten over samenwerking tussen ziekenhuizen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.