17 februari 2021

Ecologische contra-expertise bij dreigende intrekking natuurvergunning

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid, die gehouden werd op woensdag 17 februari, stond het onderwerp Stikstof op de agenda. Omdat dit een zeer actueel thema is staat het regulier op de agenda en praat CDA-gedeputeerde Henk Jumelet de commissieleden bij en kunnen er vragen gesteld worden.

Er is gebleken dat er landelijk wel degelijk fouten zijn gemaakt, als het gaat om het corrigeren van stikstofgevoelige natuur in de modellen van het AERIUS-systeem. Er is bij alle partners, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (LNV), de provincies en waterschappen een gevoel van urgentie om hierover volstrekte duidelijkheid te verkrijgen en uiterlijk in oktober van dit jaar de noodzakelijke correcties aan te brengen. Zij hebben dit in een landelijk overleg op 11 februari jl. geconcludeerd. Volgens Henk Jumelet leidt dat in Drenthe, voor zover nu bekend, niet tot situaties waarbij natuurvergunningen worden ingetrokken.
Woordvoerder Siemen Vegter van de CDA-Statenfractie deed de suggestie of we in de situatie dat er in Drenthe toch een situatie ontstaat waarbij een intrekking van de vergunning dreigt, de mogelijkheid kunnen benutten om een ecologische contra-expertise uit te laten voeren vóórdat een onherroepelijke intrekking van de vergunning plaatsvindt. Dat idee werd door gedeputeerde Jumelet omarmd en hij zegde toe dat in Drenthe mogelijk te zullen maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.