01 december 2021

Eindelijk geld voor gebiedsfondsen Windenergie

In 2016 heeft Provinciale Staten van Drenthe besloten geld te reserveren voor versterking van de Gebiedsfondsen windenergie. Dat zijn fondsen waar geld in gestort wordt door de initiatiefnemers en overheden en waaruit projecten in het betrokken gebied gefinancierd kunnen worden. Deze gebiedsfondsen dragen bij aan een meer evenwichtige lusten en lastenverdeling voor de omwonenden van de windparken. De provincie stelt een bedrag van 5,6 miljoen euro beschikbaar, bedoeld voor gebiedsgerichte maatregelen in de sfeer van bijvoorbeeld leefbaarheid, duurzaamheid, sociale cohesie en landschapsverbetering. Het Rijk stelt een bedrag van € 2,1 miljoen beschikbaar en de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn stellen ook middelen beschikbaar. De initiatiefnemers van het windpark DMO stellen een totaalbedrag van ca. € 5,0 miljoen beschikbaar voor een periode van vijftien jaar. Het is aan het in het windgebied betrokken georganiseerde bewonersoverleg om precieze bestedingsdoelen te formuleren.  

Verdeling van lusten en lasten
Eén van de kernwaarden die het CDA bij het streven naar zo veel mogelijk hernieuwbare energie heeft genoemd is volgens CDA-commissielid Klaas Neutel de verdeling van Lusten en lasten. “De gebiedsfondsen zijn ingesteld om de lusten en lasten wat beter te verdelen dan je zou krijgen als je alleen van marktwerking uitgaat. Wij praten in de provincie al jaren over het instellen van gebiedsfondsen of hoe je het maar wilt noemen. Het gaat in ieder geval om de eis de omgeving mee te laten profiteren van de winsten die gemaakt worden wanneer er grootschalige projecten van energieopwekking worden gerealiseerd. Al in een vroeg stadium heeft de provincie daar geld voor beschikbaar gesteld. Ook heeft de provincie er bij het Rijk op aangedrongen ook een flinke duit in het zakje te doen. Het is immers een Rijks Coördinatie Regeling. Wat nog steeds steekt is dat de initiatiefnemers vaak moeilijk doen over het verstrekken van een bijdrage.”  Volgens Klaas Neutel zou de hele bijdrage voor de gebiedsfondsen van de initiatiefnemers moeten komen. “Als de initiatiefnemers vanaf het begin van de plannenmakerij hadden toegezegd een royale bijdrage te willen doen in gebiedsfondsen waren er misschien problemen voorkomen. Maar dat is achteraf kijken en dat is altijd makkelijk. De CDA-fractie vindt het schrijnend dat er een discussie is ontstaan over de besteding van het geld. De initiatiefnemers willen inspraak in de besteding. Dat moet natuurlijk niet gebeuren. De gebiedsfondsen moeten zo autonoom mogelijk zijn in de besteding van het geld.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.