26 oktober 2022

Financieel perspectief nu goed, op lange termijn dreigt tekort

In de vergadering van de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie), die werd gehouden op woensdag 26 oktober jl., stond onder meer de begroting van 2023 op de agenda. In het voorjaar hebben Provinciale Staten de kaders daarvoor aangegeven waarop nu het College van Gedeputeerde Staten de begroting 2023 heeft aangeboden. Wat daarbij opvalt is dat de beleidsvrije ruimte, het bedrag waarvoor Provinciale voorstellen kunnen doen, ‘slechts’ 1,4 miljoen euro is. In 2022 was dat nog 7,2 miljoen euro.

Financiële impact op leefbaarheidsdragers
De financieel woordvoerder van de CDA-Statenfractie, Gertjan Zuur, had vooraf een groot aantal technische vragen gesteld die grotendeels werd beantwoord waarvoor hij het College dankte. Maar niet alle vragen zijn naar zijn mening beantwoord. “Onze fractie heeft ook vragen gesteld over de nieuwe indexering van de begrotingssubsidies die niet beantwoord zijn. De CDA-fractie maakt zich namelijk zorgen over de financiële impact van de huidige ontwikkelingen in de maatschappij op cruciale partijen binnen wijken en dorpen, u weet vast nog waarover ik het heb: de zogenaamde leefbaarheidsdragers.” Hij verzocht het College van Gedeputeerde Staten om alsnog en bij voorkeur vóór de vergadering van Provinciale Staten op 9 november met antwoorden te komen.

Ravijnjaar 2026
In de begroting spreekt het College van Gedeputeerde Staten over het ravijnjaar 2026 waarin het financiële toekomstperspectief voor dat jaar slecht is en er een negatief saldo van 18 miljoen euro wordt voorzien. “Dat baart mijn fractie grote zorgen”, zegt Gertjan Zuur. “Wat betekent dat voor de samenwerkingsrelaties en verwachtingen van onze stakeholders? En hiermee samenhangend het verwachte weerstandsvermogen en ook de risicobeheersing. Met alles wat er zich momenteel in de wereld afspeelt zullen de gevolgen hiervan ook voor Drenthe zichtbaar en voelbaar worden. Dat is iets wat wij vorig jaar nog niet konden bedenken. Is het college van mening dat dit voldoende zijn weerslag heeft gekregen in de genoemde risico’s en of het afdekkingspercentage van 90%?” Volgens gedeputeerde Vedelaar heeft het College hier voldoende oog voor en voldoet het percentage weerstandvermogen aan de gestelde normen.

Begroting inzichtelijk voor burgers
De CDA-fractie had vooraf ook zogenaamde technische vragen gesteld over de gebiedsontwikkeling rondom Groningen Airport Eelde (GAE). Gertjan Zuur wilde van verantwoordelijk gedeputeerde Vedelaar onder meer weten hoe het staat met de eerder aangekondigde sterkte-zwakte analyse over deze ontwikkeling. Gedeputeerde Vedelaar gaf onvoldoende duidelijkheid hierover, de CDA-fractie zal hierop terugkomen tijdens de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten op 9 november a.s. Ook wilde Gertjan Zuur weten hoe het staat met de uitwerking en opvolging van een in november 2021 aangenomen motie waarin is opgeroepen om de burgers meer te betrekken bij de provinciale financiën. Gevraagd daarin werd online presentaties te maken ten behoeve van burgers waarin een begrijpelijke uitleg wordt gegeven over de wijze waarop de financiële huishouding van de provincie Drenthe werkt. Ook wordt daarin gevraagd om van specifieke momenten zoals de begroting, voorjaarsnota of de jaarstukken, jaarlijks begrijpelijke onlinepresentaties te maken ten behoeve van alle burgers. Gedeputeerde Vedelaar is van mening dat het ingewikkeld is maar doet de provincie een goede poging om in haar uitingen veel gebruik te maken van beelden zoals op de eigen website van de provincie.

In de vergadering van Provinciale Staten, die zal worden gehouden op woensdag 9 november a.s. staat de begroting 2023 ter besluitvorming op de agenda.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.