03 oktober 2018

Gedeeltelijke verdubbeling van de N34

De leden van Provinciale Staten hebben in het verleden besloten dat er oplossingen bedacht moeten worden voor de verkeersproblematiek op de N34, de weg die in Drenthe loopt van Coevorden naar de Punt en daar aansluit op de A28. De doorstroming bij verkeersplein Gieten, het intensieve gebruik van de weg, de verkeersongevallen en het economisch belang van de weg waren de belangrijkste redenen om het College van Gedeputeerde Staten op te roepen onderzoek te doen naar de mobiliteitsknelpunten op deze weg. Op basis van ingestelde onderzoeken heeft het College van GS besloten om een verkenning te starten naar partiële verdubbeling van de N34 op het gedeelte tussen Emmen en de aansluiting bij de A28. Deze verkenning heeft geleid tot de Startnotitie Initiatieffase partiële verdubbeling N34 die tijdens de vergaderingen van de Statencommissie Omgevingsbeleid en Provinciale Staten werden besproken.

Alternatieven onderzoeken
Om tot een nadere uitwerking van de kosten en dekking te komen is het noodzakelijk om een besluit te nemen over de doelstelling, eisen en wensen ten aanzien van de gedeeltelijke verdubbeling van de N34. Vanwege de complexiteit en de impact op de omgeving is hiervoor een uitgebreid omgevingsproces nodig. Om te voorkomen dat later in het proces een stap terug gedaan moet worden, is de afgelopen periode benut om een strategie/plan van aanpak op te zetten om deze doelstelling, eisen en wensen helder te krijgen. Het resultaat is de Startnotitie ‘initiatieffase partiële verdubbeling N34’. Voorafgaande aan de behandeling van deze startnotie maakte drie mensen gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Zij allen vroegen de commissieleden om alternatieven te onderzoeken en niet de weg gedeeltelijk te verdubbelen.

Het gaat om de veiligheid
De CDA-Statenfractie heeft twee jaar geleden samen met de VVD-fractie een motie ingediend om onderzoek te doen naar de knelpunten op de N34. CDA-Statenlid Martin Kremers is woordvoerder en hij is verheugd dat er nu een startnotitie ligt. “De belangrijkste reden voor het CDA toen was om de veiligheid op deze weg te verhogen. Nu komen er ook andere redenen bij die ook redelijk zijn maar primair is voor ons de veiligheid. Ik ben daarom ook nieuwsgierig naar de effecten op vergelijkbare wegen met gedeeltelijke verdubbeling zoal de weg Zwolle – Kampen en wegen in Duitsland.” Verder pleitte Martin Kremers ervoor om in de komende tijd goed te luisteren naar de omwonenden van de weg en eventuele aangedragen alternatieven goed te onderzoeken. “Ik wil de gedeputeerde vragen om voor de geplande informatiebijeenkomst in april 2019 ook de omwonenden en andere belanghebbenden uit te nodigen. “Volgens het College van GS heeft een verkeerskundige gekeken naar de effecten van vergelijkbare wegen en is daar positief over. Op de vraag van Martin Kremers hoe de gedeputeerde de omwonenden gaat overtuigen van eventuele alternatieve mogelijkheden was het antwoord kort en kracht: ”Door het gewoon te doen.” Met 29 stemmen voor en 11 stemmen tegen werd het Statenstuk aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.