07 september 2022

Goede samenwerking nodig bij realisatie meer bomen en bos.

Op 7 september werd in de commissie Omgevingsbeleid gedebatteerd over de Drentse Bomen- en Bossenstrategie. Het CDA is positief over de strategie. Groen in de nabije leefomgeving, in dorpen en steden is belangrijk. Het CDA hecht veel waarde aan overleg en samenwerking binnen een brede maatschappelijke vertegenwoordiging, omdat onze leefomgeving van ons allemaal is. En aan balans tussen natuur en gebiedsontwikkeling, tussen voedselvoorziening en rentmeesterschap. 

Drentse Bomen- en Bossenstrategie (DBBS)
In 2019 is met het nationale Klimaatakkoord afgesproken, dat Nederland in 2030 met bomen en natuur jaarlijks extra CO2 moet vastleggen. Daarom hebben Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opgesteld en in 2020 gepubliceerd om zo invulling te geven aan de afspraken. De provincies werken deze strategie verder uit. De Drentse Bomen- en Bossenstrategie (DBBS) is het resultaat van deze uitwerking.
De provincie streeft naar 3.700 ha bosuitbreiding tot 2030. Ruimte hiervoor kan zowel binnen (ongeveer 2.000 ha) als buiten (ongeveer 1.700 ha) het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden gezocht. Naast uitbreiding van het bosareaal is ook belangrijk dat de kwaliteit van het (bestaande) bos wordt verbeterd. 
Van februari tot april 2022 heeft de ontwerp DBBS ter inzage gelegen, waarbij iedereen de gelegenheid heeft gehad een zienswijze in te dienen. Er zijn elf zienswijzen ingediend, die aanleiding gaven tot een enkele aanpassing van de strategie.

Agroforesty
Het CDA ziet flexibiliteit op het gebied van agroforestry, zoals vrijstelling van de meld- en herplantplicht, als een noodzakelijke voorwaarde voor het van de grond komen van innovaties binnen agroforestry. De fractie vindt daarbij, dat een levensvatbare agroforestry sector ook economisch op eigen benen moet kunnen staan. 

Samenhang stikstofdossier
De CDA-fractie maakt zich daarnaast zorgen of bosgebieden binnen óf buiten het Natuur Netwerk Nederland (NNN) niet nog extra beperkingen oplegt ten aanzien van het stikstofdossier. 
Woordvoerder Eline Vedder: Wat wordt de uitstralende werking van nieuw bosgebied op aanliggende gronden? Vormen de nieuwe bosgebieden buffers om gevoelige natuurgebieden, of worden ze straks zélf als gevoelig aangewezen, en hebben we dan weer nieuwe buffers om de buffers nodig? Immers voorzitter, kennen we inmiddels al boerderijen die in hun voortbestaan worden bedreigd door landschapselementen, die ze nota bene zélf op eigen grondgebied hebben aangelegd. Hoe kijkt de gedeputeerde naar dit risico? Kan de gedeputeerde reflecteren op hoe de provincie dit ziet en mee om wil gaan?”

Goede samenwerking
De CDA-fractie hecht veel waarde aan goede samenwerking met gemeenten, en met alle andere stakeholders in het veld. In diverse zienswijzen van gemeenten is met nadruk te lezen dat ze zorgen hebben of gemeenten wel voldoende zullen worden betrokken bij het uitvoeren van de Bossenstrategie. Vedder vroeg om een toelichting hierop van gedeputeerde Jumelet.

Gedeputeerde Jumelet gaf aan dat de gemeenten goed zijn meegenomen bij het opstellen van de strategie. Toch zijn er zienswijzen ingediend. De gemeenten zijn vooral bezorgd of zij hun rol en verantwoordelijkheid houden. De gedeputeerde benadrukte dat de bestemmingsplannen de verantwoordelijkheid blijven van de gemeenten. Zowel provincie als gemeenten hebben ieder een eigen rol. Op de vraag van het CDA over de stikstofgevoeligheid van nieuwe bosgebieden antwoordde de gedeputeerde dat bij agroforesty de nieuwe bossen de agrarische functie blijven houden. Nadelige gevolgen qua stikstofgevoeligheid zijn niet aan de orde. Andere schaduwwerking van nieuwe natuur op de nabije omgeving wil de gedeputeerde voorkomen, en deze zorg wordt regelmatig bij de Rijksoverheid geadresseerd. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.