06 mei 2020

Het CDA wil perspectief voor boeren en geen uitkoopregeling

Op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) van 6 mei stonden verschillende ingekomen brieven, de Kamerbrief van Minister Schouten en ontwikkelingen rond het onderwerp stikstof zoals Inwerkingtreding en uitvoering van het Stikstofregistratiestysteem (SSRS). Verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) is in het dossier stikstof voortdurend in overleg met stakeholders. Tot voor de Coronacrisis uitbrak was er regulier tweewekelijks een informatiemoment om Staten- en commissieleden bij te praten. Nu vroeg Jumelet de commissieleden hem met suggesties en tips te voeden die hij vervolgens mee kan nemen als binnenkort de provincies de zogenaamde appreciatie (waardering, beoordeling) voor de Minister gaan voorbereiden.  

Siemen Vegter, woordvoerder van het CDA, zei tijdens de digitale commissievergadering het volgende hierover: “Het CDA wil perspectief voor de boeren en daar hoort een uitkoopregeling niet bij. Het CDA vindt dan ook dat de een miljard euro die uitgetrokken is voor uitkoop veel beter besteed kan worden aan innovatie en verduurzaming. Het is overigens heel bijzonder dat voor deze sector een uitkoopregeling is bedacht en niet voor andere sectoren. Wat voor signaal geeft het kabinet hier af, het lost ook nog eens niets op. Boeren zijn niet het probleem, ze zijn een deel van de oplossing. De behoefte aan duidelijkheid en rust is groot, de behoefte aan draagvlak is er, en het vertrouwen moet worden hersteld. Deels ligt de oplossing in generieke bronmaatregelen en een deel in de maatregelen van de provincie, waardoor wij het College van Gedeputeerde Staten nu vragen om zo snel mogelijk een concreet Stappenplan gebiedsgerichte aanpak ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen.”

“Door de inzet van de Tweede Kamerfractie van het CDA ligt er nu een Kamerbrief waarin de landbouw harde maatregelen bespaard zijn gebleven. Het CDA heeft vooral de verbinding tussen natuurherstel en perspectief voor de landbouw gezocht. Het is namelijk en-én, het een staat niet los van het ander. Daarnaast is het pakket maatregelen ook nog eens Raad-van-State-proof, voorwaar een huzarenstukje. Zoals gezegd, bij de verdere uitwerking moet nu volop gewerkt worden aan vertrouwen en draagvlak. Er is al heel  veel tijd verstreken en het is voor iedereen belangrijk dat de resterende periode van onzekerheid zo kort mogelijk is.”

Perspectief door draagvlak
In gesprek met de stakeholders zal volgens Siemen Vegter blijken dat er draagvlak ontstaat voor de te nemen maatregelen. “Dat is de enige weg waarlangs ook perspectief ontstaat, weten waar je aan toe bent, hoe maak ik mijn stallen schoner, hoe kan ik verduurzamen, wat wordt er van mij verwacht. Voor dat deel alleen al is in het pakket 600 miljoen beschikbaar voor de veehouders die willen doorgaan. De CDA-fractie is blij met het goede overleg in Drenthe met het landbouwcollectief, de TBO’s, VNO/NCW, MKB Noord en Bouwend Nederland.

“We zullen samen met andere fracties in Provinciale Staten een motie  voorbereiden die wij tijdens de vergadering van Provinciale Staten zullen indienen. Daarin zullen wij het College van Gedeputeerde Staten onder andere verzoeken de minister om meer informatie te vragen, duidelijk te maken aan de minister dat opkoop van bedrijven onwenselijk is, aandringen op gebiedsgerichte aanpak met maatwerk, aandacht voor het spoediger legaliseren van PAS-meldingen en een concreet  stappenplan gebiedsgerichte aanpak. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.