16 december 2020

Impuls voor leefbaarheid met Agenda Boer-Burger-Biodiversiteit

In de Investeringsagenda 2020 – 2023 is een bedrag van 7 miljoen euro opgenomen om daarmee een impuls te geven aan de leefbaarheid van het Drentse platteland, een nieuw verdienmodel voor agrarische sector en aan het evenwicht tussen natuur en economie.  De provincie Drenthe denkt dat een aantrekkelijke woonomgeving bijdraagt aan de gezondheid, wat de vitaliteit en dus prestaties van mensen ten goede komt. Deze activiteiten zijn gebundeld in een programma dat de naam heeft ‘Agenda Boer, Burger, Biodiversiteit’. Deze agenda kent drie onderdelen, namelijk Toekomstgerichte Landbouw, Gezonde leefomgeving en Groene binnensteden. Op woensdag 2 december stond het onderwerp op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid en op 16 december op de agenda van Provinciale Staten

Drenthe loopt voorop maar vindt dat zelf heel normaal
Eline Vedder is ook woordvoerder landbouw van de CDA-Statenfractie en zij was onlangs op digitaal werkbezoek over biodiversiteit bij één van de ambassadeurs van het Duurzame Melkveehouderij Drenthe project. En het blijft volgens haar fascinerend om te zien hoe groot de politieke belangstelling landelijk is voor de Drentse aanpak, hoezeer Drenthe vooroploopt en hoe normaal Drenthe dat zelf al eigenlijk vindt. “Voorbeelden als de brede samenwerking binnen het Ermberaad, een provincie die zich bezighoudt met het laten stapelen van beloning en inzetten op doelmaatregelen in plaats van middelmaatregelen, daar mogen we echt trots op zijn”, zegt Eline. “Voor de CDA-fractie is de kracht van de samenleving altijd het uitgangspunt. Beleid van onderop en gedragen door samenwerking, of zoals mijn collega Van Dekken altijd zo mooi zegt: ‘in de constructieve verbinding’ stappen zetten in heel complexe opgaven. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk we die samenwerking vinden. En we willen extra aandacht vragen om daarbij oog te hebben voor de geluiden uit het veld: waar zit de energie en het enthousiasme in het veld en benutten we dat wel optimaal? Ik refereer nu even bijvoorbeeld aan geluiden van boeren die graag met weidevogels aan de slag willen maar niet in een aangewezen gebied wonen. Of aan de behoefte aan langjarige samenwerking zodat boeren er ook op durven vertrouwen en de benodigde aanpassingen in hun bedrijfsvoering of landinrichting kunnen doen.”

Duurzaamheidsplannen opschalen
“Ook inhoudelijk zien we een aantal speerpunten terugkomen. Inzet op verdienvermogen in de agrarische sector, het vergroenen van de leefomgeving en de waardering voor en ondersteuning van het werk van vrijwilligers en bewonersinitiatieven op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. We zijn nieuwsgierig naar het opschalen van de duurzaamheidsplannen in zowel melkveehouderij als akkerbouw en wat dat eventueel zou kunnen betekenen voor de unieke samenwerkingsstructuur die we in Drenthe kennen tussen die twee sectoren.”

Samen op pad
Bij de behandeling in de vergadering van Provinciale Staten sprak Eline Vedder kort en krachtig opnieuw haar waardering uit voor de Drentse aanpak op het gebied van verduurzaming in de landbouw. “Van onderop, vanuit de kracht van de samenleving, en met Drentse nuchterheid dat je niet groen kan doen als je rood staat. Beseffen dat de weg naar morgen misschien nog niet helemaal tot in detail uitgetekend is, maar toch alvast samen op pad gaan. Drenthe doet dat gewoon, onze boeren doen dat gewoon, en daar zijn we trots op. We stemmen dan ook van harte in met het voorstel.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.