14 oktober 2022

Informatievoorziening N34 moet beter

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB), die werd gehouden op woensdag 12 oktober jl., was opnieuw de N34 een agendapunt. Het ging nu niet zozeer om de weg zelf maar meer over de procedures om tot besluitvorming te komen en de informatievoorziening vanuit de provincie naar de omwonenden en de inwoners van Drenthe. Twee insprekers maakten van het inspreekrecht gebruik.

Bedrijfsblindheid
“Dat de N34 onze inwoners bezighoudt moge duidelijk zijn”, zegt Siemen Vegter, woordvoerder van de CDA-Statenfractie. “Dat is ook niet nieuw. En dus zou het goed zijn als de provincie rondom dit project extra zorgvuldigheid betracht in de communicatie hierover richting inwoners. Ik denk dat er geen enkel Statenlid in dit huis is die niet ‘even' nodig heeft gehad om gewend te raken aan alle procedures en de volgordelijkheid te begrijpen. En als het ons moeite kost, dan kan je er vergif op innemen dat het voor de meeste inwoners bijna een nieuwe en onbegrijpelijke taal is. En spraakverwarring is niet goed. Maar is, gezien de brieven, wél ontstaan. Dat is jammer, echt jammer. De CDA-fractie vraagt zich af hoe we van die bedrijfsblindheid af kunnen komen, want we boeren qua draagvlak zo onherroepelijk achteruit. We doen echt een dringende oproep aan de gedeputeerde om de verwarring serieus te nemen, en na te denken hoe we dit beter kunnen doen.”

Verkeersveiligheid prioriteit
Op de stelling van de fractie van de Partij voor de Dieren dat het scheiden van de rijbanen van de N34 leidt tot een toename van verkeer en dus van stikstofuitstoot zegt Siemen Vegter dat verkeersveiligheid hier de prioriteit verdient. “We hebben uitvoerig in dit huis, meerdere malen, gedebatteerd over het snelheidsregime op de N34. Er was simpelweg geen meerderheid om deze weg zijn functie van doorstroomde te ontnemen, want dát is wat we zouden doen als we de snelheid terugbrengen naar 80 km/u. Het aantal scenario’s in de Milieu Effect Rapportage is flink uitgebreid, wij hebben er onder andere voor gepleit om een minimale variant zonder verdubbeling mee te nemen. Maar het is overduidelijk dat de 80 km/u variant niet op steun kon rekenen in dit huis en de CDA-fractie beschouwt dat scenario ook niet als noodzakelijk om een goede afweging te kunnen maken.”

Afgewogen oordeel
Over een volledige verdubbeling van de N34 was Siemen Vegter ook duidelijk. “De crux zit hem in het woord ‘eindbeeld’. Oftewel, oplossingsrichtingen voor vandaag mogen niet strijdig zijn met een eventuele verdubbeling in de toekomst omdat je dan kapitaalvernietiging pleegt met publiek geld. Zo heeft de vorige gedeputeerde Bijl altijd dit woord in dit huis uitgelegd en dat uitgangspunt vindt de CDA-fractie heel verstandig. Wij beschouwen de brief dus niet als een aankondiging dat er sowieso een verdubbeling komt. Daar gaan we als Provinciale Staten namelijk zelf over. De CDA-fractie hecht aan een breed palet van scenario’s om een afgewogen oordeel te kunnen maken en we hebben er daarom op aangedrongen een ’niet-verdubbelingsvariant’ voor het scheiden van de rijbanen mee te nemen in de MER. En die gaan we straks, samen met alle andere scenario’s, meenemen in de afweging.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.