11 juli 2018

Laagdrempelig agenderingsrecht voor de Drentse inwoners

Provinciale Staten van Drenthe hebben een aangepaste bestaande regeling van burgerinitiatief besproken. Het gaat er om hoe de inwoners van Drenthe die geen lid zijn van Provinciale Staten toch onderwerpen voor de Provinciale Staten kunnen agenderen. De mogelijkheid van agenderen bestond al sinds 2004 maar in Drenthe is tot nu toe slechts een keer gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De Statengriffie Drenthe heeft het initiatief genomen om dit instrument te evalueren en dit is landelijk, in de kring van Statengriffiers, verbreed. De conclusie van de evaluatie is dat ‘het instrument dreigt te verworden tot een muurbloempje’. Een werkgroep van Provinciale Staten heeft nu verbetervoorstellen gemaakt die tijdens de vergadering van Provinciale Staten werden besproken. In het voorstel wordt nu gesproken over het agenderingsrecht. De nieuwe verordening is voor meer inwoners van toepassing. In de huidige verordening wordt alleen de groep kiesgerechtigden genomen als mogelijke initiatiefnemer c.q. ondersteuner. Het voorstel is om dit uit te breiden naar alle inwoners van de provincie Drenthe van 16 jaar en ouder.

Dialoog tussen burger en politiek verbeteren
CDA-Statenlid Bart van Dekken gaf aan het belangrijk te vinden om de dialoog tussen burger en politiek steeds scherp te beoordelen en voor verbeteringen vatbaar te maken. “Het gesprek tussen de burgers en zijn of haar volksvertegenwoordigers blijft voor het CDA zeer belangrijk. Er zijn al heel veel mogelijkheden om dat vorm te geven maar het kan altijd beter”, zo begon hij zijn bijdrage tijdens het debat. In de eerder gehouden commissievergadering heeft van Dekken een aantal technische en juridische overwegingen genoemd die volgens hem belangrijk zijn en nu zijn meegenomen in het nieuwe voorstel. “De aanbevelingen vanuit de werkgroep rondom de voorliggende nota zien op een doorontwikkeling van het bestaand recht op burgerinitiatief. Het verlagen van de leeftijd naar zestien jaar en een andere omvang van indieners doet denken aan een ‘verbeterd initiatiefrecht’.  Je zou ook kunnen denken aan de term inwonersinitiatief. Deze zoektocht naar de juiste woorden doen wij zorgvuldig maar willen we het vooral ook realistisch houden.” 

Laagdrempelig
“Als je alles overziende wat meer concreet en praktisch gaat kijken naar wat wij als CDA de burger gunnen, namelijk een laagdrempelige en veelkleurige toegang tot de beleidsagenda, dan kunnen je wat meer los en informeel ook spreken van een specifiek soort agendarecht. De term lijkt in eerste instantie ongelukkig, maar als je gaat uitleggen wat je ermee ook kunt doen dan is er een nieuwe lijn onder die term mogelijk. Gekwalificeerde onderwerpen kunnen nu ook door jonge Drentse inwoners op een agenda worden gezet. En dat, voorzitter, kan rekenen op onze steun. Ons vernieuwd E-loket voor onderwerpen staat voor je open! Een mooie en innovatieve ontwikkeling in Drenthe die ook recht doet aan wensen van onze jonge inwoners. Het CDA hecht aan een laagdrempelige en praktische toegankelijkheid tot de beleidsagenda van deze Staten en ziet in deze verordening daar mogelijkheden toe. Voor wat ons betreft kan deze nota met de pakkende titel “agenderingsrecht voor de Drentse inwoners” snel ter uitvoering komen en laten we de eerdere verordening vervallen.” Na het debat werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.