12 januari 2022

Maak pilot Bollenteelt Westerveld af

In de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid op woensdag 12 januari 2022 heeft een aantal fracties de rapportages Bollenteelt geagendeerd. Hierbij maakten vijf personen namens verschillende organisaties gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. De commissaris van de Koning probeert inzake het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de sier- en bollenteelt de dialoog en verbinding te stimuleren door middel van gesprekken met betrokken partijen. 

Gesprekken voortzetten
Uit de tussenrapportage blijkt dat de commissaris van de Koning kansen ziet en verder wil zoeken naar oplossingen dan wel compromissen. Hiertoe worden de gesprekken voortgezet aan verschillende gesprekstafels. Vertegenwoordigers van de omwonenden geven aan hier weinig tot niets van te verwachten. De vijf fracties willen daarom, als extra oplossingsrichting, met Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van gedachten wisselen over wat er wel kan en welke mogelijkheden er zijn vanuit provinciale sturingsinstrumenten.

Maak de pilot af
Siemen Vegter is voor de CDA-Statenfractie woordvoerder en hij refereerde aan het eerdere overleg over de bollenteelt in de commissievergadering op 16 juni jl. en hij zag een aantal herhalingen van zetten, inclusief de insprekers. De Commissaris van de Koning heeft met veel mensen en organisaties gesproken en daarover gerapporteerd. Siemen Vegter: ”De CDA-fractie heeft kennisgenomen van de rapportage van de Commissaris van de Koning. Iedereen wil graag aan tafel en het CDA heeft opgeroepen om het proces een eerlijke kans te geven, de vrijblijvendheid eraf te halen en te zorgen voor resultaten waar alle partijen goed mee verder kunnen. Ook het zoeken naar een grens voor maximering bollenteelt heeft het CDA serieus op tafel gelegd. Omdat we de zorgen over stress en natuur serieus moeten nemen, dus niet kúnnen negeren, moeten we doorpakken en de pilot die inmiddels is gestart in de gemeente Westerveld afmaken.”

Na de beantwoording door de Commissaris van de Koning Kleinsma en gedeputeerden Brink en Jumelet kondigde één van de initiatiefnemers aan dat er tijdens de komende vergadering van Provinciale Staten moties ingediend zullen worden met betrekking tot de bollenteelt.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.