11 mei 2022

Maak regels eenvoudiger is de boodschap van het CDA

In November 2021 heeft Provinciale Staten een motie aangenomen om een zogenaamde Knelpuntenpot Wonen in te stellen om knelpunten die in Drenthe worden ervaren bij het realiseren van nieuwbouw en transformatie te helpen oplossen, zodat snel extra woningen beschikbaar komen. Een knelpunt is bijvoorbeeld dat voor verschillende woningbouwprojecten de financieringsopgave nog uitgerekend moet worden. Soms moet in een gebied nog inzichtelijk worden gemaakt waar wel en waar niet gebouwd kan worden. Ook moeten vergunningen worden voorbereid en afgegeven of bestemmingsplannen aangepast. Tijdens de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) werd het voorstel besproken om een bedrag van een miljoen euro hiervoor beschikbaar te stellen.

Goede balans vinden
Klaas Neutel is Commissielid voor de CDA-fractie en woordvoerder wonen. Hij noemde drie aspecten die belangrijk zijn, namelijk Ruimtelijke, financiële en regelgeving afwegingen. Bij alle onderdelen moet wat hem betreft steeds een goede balans gezocht worden. Volgens hem moet de provincie de omgevingsverordening scannen met een kritische blik op teksten die belemmerend zijn voor de woningbouw en moet er overwogen worden hoe de belemmeringen uit de weg geruimd kunnen worden. “Als het nodig is contouren en grenzen te wijzigen, moet dat ernstig overwogen worden. Ook de klacht vanuit de gemeenten dat er niet voldoende ambtenaren zijn om de bouwaanvragen te behandelen en daarom maar snel ambtenaren aan te nemen is voor het CDA geen goede oplossing. Je moet de regelgeving zo aanpassen dat een ambtenaar in dezelfde tijd twee keer zo veel bouwaanvragen kan beoordelen. Maak de regels eenvoudiger is de boodschap van het CDA.”

Ruimtebeslag
Volgens de CDA-woordvoerder moeten we wat over hebben voor het realiseren van plannen voor de woningbouw maar moeten er wel keuzes gemaakt worden. Klaas Neutel: ”In de natuur gaat het om de eigen soort eerst en met de rest wordt geen rekening gehouden. Dat is ook zo in de plantenwereld. Maar van de mens wordt iets anders verwacht. De mens moet de aarde behouden en bewaren, is rentmeester over de schepping en moet ervoor zorgen dat ook volgende generaties van mens, dier en plant een goed leven kunnen hebben. Het gaat daarbij vooral over het vinden van de balans. Wanneer moet je opkomen voor je eigen soort en wanneer moeten andere aspecten voorrang krijgen? Wat het CDA betreft is een beperkt beslag op ruimte die nu nog natuur is bespreekbaar.”

Landbouwgrond voor voedselvoorziening
Landbouwgrond moet volgens het CDA beschikbaar blijven voor voedselvoorziening. “Maar er wordt ook goede landbouwgrond gebruikt voor industriële doeleinden, bijvoorbeeld het kweken van gewassen die slechts gebruikt worden in het industriële productieproces”, zegt Klaas Neutel. “Er wordt ook landbouwgrond gebruikt voor het verbouwen van luxegoederen. Ook daar moet een balans gevonden worden en is het gebruiken van landbouwgrond voor woningbouw voor het CDA geen taboe.” Als het om de leefbaarheid gaat moet volgens het CDA niet alle lege plekken in de steden en dorpen vol gebouwd worden. “Dan ontneem je de kinderen speelplaatsen. Groen in stad en dorp is goed voor biodiversiteit en voor klimaat. Als inbreiden op een goede manier gebeurt, kun je daar goede resultaten voor de woningbouw bereiken. Als je overlast gevende bedrijven uit woongebieden kunt verplaatsen ontstaat er ruimte voor woningbouw. Dus we moeten een balans zien te vinden tussen de leefbaarheid in de dorpen en steden en het inbreiden ten gunste van de woningbouw. Leefbaarheid moet niet in het gedrang moet komen”, zegt Klaas Neutel.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.